3. IT u finansijama i računovodstvu

3. IT u finansijama i računovodstvu

Studijski smjer “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I RAČUNOVODSTVU”

FINra u akademskoj 2021/2022. godini uvodi novi studijski smjer pod nazivom „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA I RAČUNOVODSTVU“ , u okviru studijskog programa Finansije i računovodstvo. Ovaj studijski smjer će napraviti spoj  DEVELOPERA / PROGRAMERA I EKONOMISTE.

Student koji završi ovaj ciklus  studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor (baccalaureate) finansija i računovodstva

OSNOVNE KOMPETENCIJE:

 • savremenih koncepata, tehnika i alata koji se koriste u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli (menadžmentu) poslovnih procesa,
 • savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole tržišnog uspjeha na principima integralne poslovne filozofije poslovnog odlučivanja,
 • funkcionisanja finansijskog i poreznog sistema u EU i kod nas,
 • pripreme i prezentovanja eksternih finansijskih izvještaja, internih finansijskih izvještaja u funkciji planiranja, kontrole i odlučivanja, zatim finansijskog upravljanja, interne revizije, eksterne revizije finansijskih izvještaja i organizacije računovodstvenog informacionog sistema,
 • računarskog hardvera, softvera i Internet-a,
 • algoritama, struktura podataka i programiranja,
 • informacionih sistema i sistema za podršku odlučivanju,
 • administriranja računarskih mreža.

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • prenošenje teorijskih i praktičnih znanja studentima vezanih za osnovne ekonomske principe i zakonitosti, vođenje računovodstva i poslovnih knjiga, izrada finansijskih izvještaja,
 • osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu osnovnih ekonomskih principa i zakonitosti u rješavanju specifičnih praktičnih ekonomskih problema, vođenje poslovnih finansija, bankarstva i osiguranja,
 • obezbijeđivanje sticanja odgovarajućih vještina neophodnih pri ekonomskoj analizi i donošenju kvalitetnih ekonomskih odluka, odluka upravljačkog računovodstva i finansijskog menadžmenta,
 • promovisanje značaja i uloge računovodstvene i revizorske profesije u ukupnom privrednom i društvenom razvoju, te osposobljenost za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH (CR;OR).
 • Razvijanje sposobnosti upravljanja poslovnim procesima u području integracije informacijskih tehnologija u poslovanje i njihovu konstantnu primjenu u praksi, prilikom upravljanja organizacijama ili poslovnim procesima,
 • podsticanje razvoja vještina komunikacije sa korisnicima usluga i sposobnosti upotrebe dodatnih znanja i vještina (poslovni Engleski jezik na tri godine studija, informacione tehnologije i primjena u finansijsko-računovodstvenim poslovima),
 • razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada, vođenje vlastitog biznisa osnivanjem računovodstvenih servisa, revizorskih kuća, IT preduzeća, agencija za procjenu vrijednosti preduzeća i sl.
 • ohrabrivanje i podsticanje na naučnu i stručnu radoznalost, kreativnost i entuzijazam za permanentno učenje i profesionalni razvoj, ovladavanjem stručnim kompetencijama, praktičnim znanjima i vještinama prepoznatljivim na tržištu rada.

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • predavanja
 • izvođenja praktičnih vježbi i obuka na aplikativnim računovodstvenim programima za vođenje poslovnih knjiga i izradu finansijskih izvještaja,
 • izrada stručnih i seminarskih radova i njihova (elektronska i/ili usmjena) prezentacija,
 • timska i pojedinačna diskusija, sa akcentom na izražavanje, praktično rezonovanje, kritičko mišljenje, efektivnost i nezavisnost,
 • primjena savremenih metoda studije slučaja (case study),
 • osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

PRVA GODINA

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FR-OE-O-TMOsnove ekonomijeI4 (3+1)5
2.FR-PM-O-AOPoslovna matematikaI6 (3+3)7
3.FR-OR-O-TMOsnove računovodstvaI7 (3+4)8
4.FR-EPM-O-TMEkonomika preduzeća sa mikroekonomijomI5 (3+2)6
5.FR-EJ-O-AOEngleski jezik II3 (1+2)4
6.FR-OP-O-TMOrganizaciono ponašanjeII4 (3+1)5
7.FR-OPF-O-TMOsnove poslovnih finansijaII7 (4+3)8
8.FR-PI-O-SAPoslovna informatikaII6 (3+3)7
9.FR-PO1-O-SAPraktično osposobljavanje III4 (0+4)5
10.FR-II-IPIzborni predmetII4 (3+1)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

DRUGA GODINA

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.FR-UFR-O-TMUvod u finansijsko računovodstvoIII7 (4+3)8
2.FR-PS-O-NSPoslovna statistikaIII6 (3+3)7
3.FR-OM-O-NSOsnove menadžmentaIII4 (3+1)5
4.FR-PEJ-O-AOPoslovni engleski jezikIII4 (2+2)5
5.FR-III-IPIzborni predmetIII4 (3+1) ili (1+3)5
6.FR-UFM-O-NSUvod u finansijski menadžmentIV7 (4+3)8
7.FR-PP-O-SAPoslovno pravoIV4 (3+1)5
8.FR-PAP-O-NSPlaniranje i analiza poslovanjaIV6 (3+3)7
9.FR-PO2-O-SAPraktično osposobljavanje IIIV4 (0+4)5
10.FR-IV-IPIzborni predmetIV4 (3+1) ili (1+3)5
Ukupno časova aktivne nastave  50*15=7505060

TREĆA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.ITFR-ASP-O-SAAlgoritmi i strukture podatakaV5 (2+3)6
2.ITFR-PITRR-O-SAPrimjena IT u računovodstvu i revizijiV5 (2+3)6
3.ITFR-MTPO-O-TMMetode i tehnike u poslovnom odlučivanjuV6 (3+3)7
4.ITFR-P-O-SAProgramiranjeV6 (3+3)7
5.FBO-V-IPIzborni predmetV3 (2+1)4
6.ITFR-BP-O-SABaze podataka i modeli poslovnih sistemaVI6 (3+3)7
7.ITFR-UICTT-O-TMUvod u ICT tehnologijeVI4 (2+2)5
8.ITFR-FI-O-SAPrimjena IT u finansijama i finansijsko izvještavanjeVI7 (3+4)8
9.ITFR-PAP-O-NSPlaniranje i analiza poslovanjaVI5 (3+2)6
10.FBO-VI-IPIzborni predmetVI3 (2+1)4
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

ČETVRTA GODINA – Usmjerenje: Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu

R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaSemestarBroj časova (P + V)ECTS
1.ITFR-SPO-O-NSDSS-Sistemi za podršku odlučivanjuVII5 (3+2)6
2.ITFR-PPIS-O-NSPoslovni procesi i informacijska sigurnostVII4 (2+2)5
3.ITFR-FDO-O-NSForenzika u digitalnom okruženjuVII5 (3+2)6
4.ITFR-WEBP-O-SAWEB programiranjeVII6 (3+3)7
5.ITFR-MIS-O-NSMenadžment informacioni sistemiVII5 (3+2)6
6.ITFR-OOP-O-SAObjektno-orijentirano programiranjeVIII6 (3+3)7
7.ITFR-RM-O-SARačunarske mrežeVIII4 (2+2)6
8.ITFR-POKK-O-NSPravni osnovi kompjuterskog kriminalitetaVIII5 (3+2)6
9.ITFR-RIS-O-NSRačunovodstveni informacioni sistemiVIII5 (2+3)6
10.ITFR-IV-ZRZavršni radVIII4 (1+3)5
Ukupno časova aktivne nastave   50*15=7505060

mainmpo