9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
21. Septembra 2021. Komentari isključeni za 9. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ Nekategorisano FINra

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Visokom školom za finansije i računovodstvo FINra Tuzla  održati će 9. Međunarodni simpozij 23. i 24. septembra 2021. godine, na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

RADNA TEMA SIMPOZIJA

NOVO ‘’NORMALNO’’ DOBA U FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ I MENADŽERSKOJ PROFESIJI

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof. dr.sc. Adil Kurtić, Emeritus, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 2. Prof. dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. Prof. dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 4. Prof. dr.sc. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Edukons“ Novi Sad, Srbija
 5. Prof. dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 6. Prof. dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 7. Prof. dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 8. Prof. dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 9. Prof. dr.sc. Željko Rička, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 10. Prof. dr.sc. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ Vitezu, BiH
 11. Prof. dr.sc. Ismet Kalić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 12. Doc. dr.sc. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, BiH
 13. Doc. dr.sc. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“, BiH

I DAN  (23. septembar 2021.), početak u 10 sati

FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA, POREZI

 1. Ispravak vrijednosti potraţivanja od kupaca u vrijeme krize izazvane pandemijom COVID 19

Predavač: Prof. dr. sc. Vinko Belak

2. Pravno uređenje kibernetičkog kriminala u BiH

Predavač: Prof. dr.sc. Veljko Trifun

3. Usporedba tradicionalnog i agilnog pristupa obavljanju angaţmana interne revizije

Predavač: Prof.dr.sc. Boris Tušek

4. Uticaj pandemije COVID-19 na poslovne performanse kompanija u Federaciji BiH

Predavači: Prof.dr.sc. Adnan Rovčanin
Mr.sc. Azra Idrizović

5. Uticaj pandemije (COVID 19) na likvidnost bankarskog i realnog sektora u BiH

Predavači: Prof. dr. sc. Džafer Alibegović       

 Mr.sc. Esad Mahmutović

6. Uticaj pandemice COVID 19 na finansijsko izvještavanje i uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća u BiH

Predavač: Prof.dr.sc. Senada Kurtanović
Doc. dr. sc. Jagoda Osmančević

7. Izazovi “novog” finansijskog menadţmenta

Predavač: Prof. dr.sc. Ismet Kalić

8. Reforma sistema direktnih poreza u FBiH i BiH- stanje i perspektive

Predavač: Mr.sc. Šerif Isović

9. Elektronski servis UINO

Predavač: Mr.sc. Milica Vidović

10. Komparacija metoda obračuna troškova ABC i apsorpcione metode i njihova primjena u praksi

Predavači: Prof dr.sc. Božo Vukoja

Matea Antonela Vukoja ,dipl.oec.

11. Obilježja kriptovaluta i računovodstveni tretman

Predavač: Doc.dr.sc. Edin Glogić

12. Značaj i praktična primjena Benfordovog zakona u forenzičkom računovodstvu

Predavači: Doc.dr.sc.Zoran Jasak,
Doc.dr.sc.Edin Glogić

13. Naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i za vrijeme porodiljskog odsustva – specifičnosti u doba COVID 19

Predavači: Mr. sc. Denis Husić

Almira Hurić, dipl.ecc.

14. Digitalna imovina u svjetlu računovodstvene regulative

Prof. dr. sc. Kosana Vićentijević

15. Uloga forenzičkog računovodstva u kriznom periodu

Predavač: Dr.sc. Gordana Lazović

16. Uticaj forenzičkog računovodstva na korporativne prevare u Bosni i Hercegovini

Predavači: Doc.dr.sc.Envera Halilčević

Prof.dr.sc. Jozo Piljić

17. Ograničenja BH monetarnog sistema BiH (Valutnog odbora) u kriznim situacijama

Predavači: Prof.dr.sc. Željko Rička

Mr.sc. Anita Šadić

18. Razvoj sustava interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH

Predavač: Dr.sc. Slavko Vukić

19. Efekti djelovanja revizije u eri pandemije s osvrtom na pranje novcu

Predavači: Doc.dr sc. Indira Ćehić

Doc.dr.sc. Erdin Hasanbegović

20. Uloga interne revizije u situaciji izazvanoj korona virusom

Predavač: Ma Zvezdana Popović

21. Institucionalni izazovi i investicijska aktivnost u uvjetima pandemije COVID-19

Predavač: Doc.dr.sc. Vesna Buterin 

22. Finansijska odrţivost komunalnih preduzeća u Zeničko-dobojskom kanton

Predavač: Doc.dr.sc. Samir Sunulahpašić

23. Treća korekcija bitcoina- potvrda da je bitcoin sigurno utočište, njegov konačni pad ili uvod u novi zamah

Predavač: Doc. dr.sc. Denis Buterin

24. Profesionalno ponašanje računovodstvenih radnika u funkciji ostvarenja etičkih standard

Predavači: Doc.dr.sc Semina Škandro

Mr.sc. Dejan Trifković

25. Elementi atraktivnosti domaće privrede za strane direktne investicije

Predavač:  Dr.sc. Spasenija Mirković

II DAN (24. septembar 2021.), početak u 9:30 sati

MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

26. Poljoprivreda kao generator oporavka BiH privrede nakon uticaja pandemije korona virusa s posebanim osvrtom na ekološki uzgoj poljoprivrednih proizvoda

Predavači: Mr.sc. Zlatko Glavinić

Elmir Ramić, dipl.oec

27. Uticaj širenja Korona pandemije na gospodarstvo EU

Predavači: Prof.dr.sc. Sanja Kneţević,
Prof.dr.sc. Lena Duspara
Monika Grbešić, dipl.oec.

28. Utjecaj stope korupcije u zemljama Zapadnog balkana na približavanje EU

Predavači: Doc.dr.sc. Branka Vukoja
Mag.oec. Antonio Vukoja

29. Povećanje efekata stranih direktnih investicija kroz usmjeravanje u nove oblike preduzetništva u BiH

Predavači: Mr.sc. Ela Vukmirović

 Prof.dr.sc. George Repic

 Prof.dr.sc Karen Crisonino

30. Prilagodba poslovanja i marketinških aktivnosti u uvjetima pandemije

Predavači:  Mag.oec. Matea Nakić

Mag.oec. Glorija Kurbalija

31. Zelena ekonomija- trend ili potreba, na primjeru Coca cola hbc Hrvatska

Predavači: Doc.dr.sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Nikolina Fukšić, dipl.oec.

32. Motivacija zaposlenika i učinci motivacije na uspjeh preduzeća

 Predavači: Prof.dr.sc.Lena Duspara

Prof.dr.sc.Sanja Knežević      
Marija Vicijanović, dipl.oec

33. Uticaj pandemije virusa COVID-19 na marketing kompanija – studija slučaja „Dunav osiguranje

Predavači: Prof.dr.sc. Nenad Penezić

  Doc.dr.sc. Bojana Ostojić

  Doc.dr.sc. Marko Jurakić

34. Transformacija visokog obrazovanja u BiH

Predavači: Mr.sc. Irma Ibrišimović

Mr.sc. Elvir Ćajić

35. E-trgovina- sigurnosni i pravni aspekti: BiH i Direktiva 2000/31/EZ. ,

Predavač: Mr.sc. Emina Mešić

36. Uticaj digitalizacije na kvalitete visokog obrazovanje u Bosni i Hercegovini

Predavači: Dr.sc. Zorana Agić

Doc.dr.sc. Erdin Hasanbegović

37. Digitalizacija visokog obrazovanja iz perspektive studenta

Predavači: Mr.sc. Aldijana Omerović
Amira Mulasmajić, bacc.oec
Velid Đogaz, bacc.ing.

38. Koraci u digitalizaciji javne uprave

Predavač: Dr. sc. Zijad Lugavić

  Mr. sc. Adem Azapagić

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Mr.sc. Željko Mandić
 2. Mr.sc. Adem Azapagić
 3. Mr.sc. Emina Mešić
 4. Mr.sc. Irma Ibrišimović
 5. Mr.sc. Aldijana Omerović
 6. Adisa Šabović, dipl.oec
 7. Dženana Kavgić, bacc. oec.
 8. Sumbila Zulić, prof. turskog jezika i knjiţevnosti
 9. Mirela Hodžić, dipl.iur.
 10. Amira Mulasmajić, bacc.oec.
 11. Inela Ćehajić, prof. bosanskog jezika i književnosti
 12. Velid Đogaz, bacc.ing.inf.teh.
 13. Ahmed Zulić

INFORMACIJE ZA SIMPOZIJ

Vrijeme i mjesto održavanja:

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, 23. i 24. septembar 2021. Simpozij će se moći pratiti i online (putem ZOOM platforme).

Naknada za učešće:

150,00 KM (sa PDV-om)

Naknada uključuje:

 • Prisustvo dvodnevnom Simpoziju
 • Zbornik radova Simpozija u elektronskoj verziji (PDF)

Prijave i informacije za učešće:

www.finconsult.ba

Računi za uplatu kotizacije:

FINconsult d.o.o.

Intesa Sanpaolo banka BH 1544002000541593

ProCredit bank BH 1941160349501128

Sberbank BH 1404011120021829

Unicredit bank d.d 3384402215365974

ASA Banka d.d.:1345801003317007

ZiraatBank BH d.d.:1861410310441615

Napomena:

Certificiranim računovođama (CR), ovlaštenim revizorima (OR), certificiranim računovodstvenim tehničarima (CRT), certificiranim procjeniteljima, internim revizorima i ostalim certificiranim osobama finansijsko-računovodstvene profesije koji budu prisustvovali Simpoziju biće upisano 10 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije (KPE). Također osobama koje nisu certificirane i koje ne skupljaju bodove KPE, izdat ćemo certifikat/uvjerenje o učešću na Simpoziju.

 • MJESTO ODRŽAVANJA

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla Mitra Trifunovića Uče br.9

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

About The Author

mainmpo