Administracija

Administracija

STUDENTSKA SLUŽBA FINra  

Radno vrijeme: 07:30 – 20:00              

Studentska služba vrši slijedeće poslove:

 • vođenje mačine knjige studenata,
 • priprema ugovora o studiranju,
 • davanje usmenih i telefonskih informacija po određenim pitanjima,
 • izdavanje isprava i uvjerenja studentima,
 • vršenje prijema dokumentacija predviđene konkursom,
 • vršenje klasifikacije i pregleda prispjelih dokumenata,
 • upisivanje studenata,
 • poslovi ovjere semestra i upisa u naredni semestar,
 • otvaranje dosijea studenata,
 • sačinjavanje spiskove studenata po godinama, štampanje i distribuciju istih nastavnom osoblju,
 • upravljanje podacima o svim studentima i ispitima u Studentskom informacionom sistemu,
 • izrada izvještaja iz domena rada studentskih poslova za potrebe organa škole,
 • obavljanje poslove u pripremi za štampanje diploma i dodataka diplomi,
 • učestvovanje u pripremi i organizaciji promocije studenata,
 • drugi poslovi po nalogu direktora i sekretara škole.
Emina Mešić, magistar prava
Sekretar Visokoškolske ustanove FINra
Adresa: Mitra Trifunovića Uče 9, 75 000 Tuzla
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: + 387 35 310 390
Mirela Hodžić, bachelor prava
Šef Studentske službe
Adresa: Mitra Trifunovića Uče 9, 75 000 Tuzla
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: + 387 35 310 390
Sumbila Zulić, bacc. turskog jezika i književnosti
Referent Studentske službe
Bibliotekar Visoke škole FINra
Adresa: Mitra Trifunovića Uče 9, 75 000 Tuzla
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: + 387 35 310 390
Inela Ćehajić, dipl. prof. bosanskog jezika i književnosti
Referent Studentske službe
Bibliotekar Visoke škole FINra
Adresa: Mitra Trifunovića Uče 9, 75 000 Tuzla
Inela Ćehajić – CV
E-mail: [email protected]
Tel/Fax: + 387 35 310 390

mainmpo