Akreditacija

Akreditacija

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)link

Akreditacija visokoškolskih ustanova

KRITERIJI

  1. Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 47/17)
  2. Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 96/16)

PRAVILNICI

  1. Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)
  2. Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/17)

OSTALI DOKUMENTI

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (”Službeni glasnik BiH” broj 26/19).
  2. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 100-11).
  3. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)
  4. Osiguranje kvaliteta u obrazovanju – Evropska iskustva i prakse (HEA) (2011.)
  5. Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova (2016.)
  6. Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE

PREPORUKA o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla

RJEŠENJE o akreditaciji Visoke škole FINra Tuzla

Studentica I generacije diplomiranih studenata 2016/17., Azra Džonbić, nostrifikovala diplomu u Republici Hrvatskoj. Dokaz da šu naše diplome međunarodno priznate, možete pogledati na linku: DIPLOMA

mainmpo