INTERNI KONKURS za izbor u nastavno zvanje

INTERNI KONKURS za izbor u nastavno zvanje
17. Oktobra 2020. Komentari isključeni za INTERNI KONKURS za izbor u nastavno zvanje Aktuelnosti,Novosti FINra

Na Osnovu Odluke Senata broj: 02-338-5/20 od 29.09.2020. godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra raspisuje:

                                                                                      INTERNI KONKURS

                                                                                 za izbor u nastavno zvanje

 

Raspisuje se interni konkurs za izbor u nastavno zvanje „Profesor visoke škole“ za uže naučne oblasti:

  1. „Kvantitativna ekonomija i informatika“
  2. “Ekonomska teorija i menadžment”

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju TK ( Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/19 i 9/20“) koji glasi:

Minimalni uslovi za izbor u nastavno zvanje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

  • profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa studija i pokazana nastavna sposobnost.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i CV, te izjavu o namjeri da budu angažovani na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije.

 

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu:

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče br 9. , 75000 Tuzla, sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor u nastavna zvanja“

 

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Visoke škole FINra i službenoj stranici FINra www.finra.ba.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

About The Author

mainmpo