JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla iz reda akademskog osoblja i osnivača

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla iz reda akademskog osoblja i osnivača
25. Septembra 2020. Komentari isključeni za JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla iz reda akademskog osoblja i osnivača Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 47. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: ), člana 25. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, a u vezi sa Odlukom Senata broj: 02-269-9/20 od 03.09.2020. godine, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
iz reda akademskog osoblja i osnivača

I
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (u daljem tekstu: Visoka škola) iz reda akademskog osoblja i osnivača, kako slijedi:
1. Članovi Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja…………………….. 4 člana
2. Članovi Upravnog odbora iz reda osnivača…………………………………. 3 člana

Opis poslova Upravnog odbora:
Upravni odbor Visoke škole je organ upravljanja i nadležan je da daje mišljenje o Statutu Visoke škole, utvrđuje planove finansiranja i razvoja, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi opće akte u skladu sa zakonom i statutom Visoke škole, te obavlja druge poslove u skladu sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona.

Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora vrši se na mandat od četiri godine.

II
Za člana Upravnog odbora Visoke škole iz reda akademskog osoblja može biti izabran/imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:
• da je u radnom odnosu na Visokoj školi, ili je angažovan u nastavnom procesu Visoke škole po ugovoru o angažovanju u izvođenju nastave (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom odnosu/angažmanu i odluka o izboru);
• da nije član upravnog odbora druge visokoškolske ustanove (dokaz: izjava kandidata);
• poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju Visoke škole.

III
Za člana Upravnog odbora Visoke škole iz reda osnivača može biti izabran/imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:
• da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja (dokaz: potvrda nadležnog organa/institucije o radnom iskustvu);
• da nije član upravnog odbora druge visokoškolske ustanove (dokaz: izjava kandidata);
• poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju Visoke škole.

IV
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu, e-mail i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju uslova traženih ovim Konkursom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na službenoj stranici Visoke škole.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Visoka škola za finansije i računvodstvo FINra Tuzla
Mitra Trifunovića Uče 9
75 000 Tuzla
sa naznakom “Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla”

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

About The Author

mainmpo