JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2021/22. godini za studijski program „Finansije i računovodstvo“

JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2021/22. godini za studijski program „Finansije i računovodstvo“
15. Oktobra 2021. Komentari isključeni za JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2021/22. godini za studijski program „Finansije i računovodstvo“ Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21“), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 02-641-7/21 od 02.09.2021. godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2021/22. godini

za studijski program „Finansije i računovodstvo“

Za užu naučnu oblast „Finansije i računovodstvo“

  • Nastavno zvanje asistenta

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju TK ( Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21) koji glasi:

„Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

a) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova na email adresu naznačenu u tekstu konkursa, te izjavu o namjeri da budu angažovani na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na univerzitetu trebaju dostaviti odluku o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju TK (Sl. Novine TK br 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21). 

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se elektronski, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected].

Originalnu dokumentaciju (ili ovjerene fotokopije dokumenata) kandidati su u obavezi dostaviti prije zaključivanja ugovora o eventualnom angažovanju.

Konkurs ostaje otvoren do 22.10.2021. godine.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

About The Author

mainmpo