KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U AKADEMSKOJ 2018./2019.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U AKADEMSKOJ 2018./2019.
6. Juna 2018. Komentari isključeni za KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI FINra U AKADEMSKOJ 2018./2019. Aktuelnosti,Career FINra

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 7/16, 10/16, 5/17), Odluke Vlade TK broj 02/1-38-11119-1/18 o davanju saglasnosti na utvrđen broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2018/19 godini i člana 72. Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla  raspisuje:

 

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI 

Član 1.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će u akademskoj 2018/19. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I (prvu) godinu dodiplomskog četverogodišnjeg studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova.

Član 2.

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na licencirani i akreditirani studijski program Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2018/19. godinu je sljedeći:

Studijski program Redovni studenti Vanredni studenti Ukupno
Finansije i računovodstvo 50 50 100

Član 3.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje

 Član 4.

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici Visoke škole FINra do 30.09.2018. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

Član 5.

Za upis na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole,
  • diploma o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • prijava mjesta boravka (CIPS) i
  • dvije fotografije formata 40×60 mm za indeks,

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 6.

Prilikom upisa na Visoku školu FINra Tuzla kandidati su dužni priložiti dokaz o uplati upisnine i I. rate školarine kao i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i indeks, koji će dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa stranice www.finra.ba .

Član 7.

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br.9.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila: [email protected] i [email protected]

About The Author

mainmpo