Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Institucionalnom akreditacijom, Visokoškolska ustanova FINra je u akademskoj 2020/21. godini ispunila osnovni uslov za uključivanje u Erasmus+ projekte.

Program Erasmus+ nudi mogućnosti razmjene studenata, akademskog i administrativnog osoblja, pružajući im priliku da steknu nova iskustva i unaprijede znanja u institucijama i organizacijama van BiH.

U toku akademske 2021/2022. godine, FINra je uspostavila Erasmus saradnju sa Veleučilištem ”Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska, Univerzitetom Novo Mesto u Novom Mestu, Republika Slovenija.

FINra ima za cilj da svoje studente i nastavnike uključi u EU program Erasmus+ uz podršku partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima ima potpisane Sporazume, te na taj način da jača i razvija njihove stručne kompetencije.

Erasmus+ pruža priliku organizacijama iz prihvatljivih partnerskih zemalja, uglavnom visokoškolskih ustanova (HEI), da promiču saradnju kroz aktivnosti koje:

• poboljšava kvalitetu visokog obrazovanja i njegovu usklađenost s potrebama tržišta rada,
• poboljšava razinu vještina visokog obrazovanja kroz nove programe obrazovanja,
• jača sposobnost sistema upravljanja, uprave i inovacija, kao i internacionalizaciju,
• gradi kapacitete nacionalnih tijela za modernizaciju vlastitih sistema visokog obrazovanja, i
• potiče regionalnu integraciju i saradnju u različitim regijama svijeta.

Projekti izgradnje kapaciteta obično se fokusiraju na jednu od tri glavne aktivnosti:

• aktivnosti izrade kurikuluma
• modernizacija uprave i upravljanja visokoškolskim ustanovama i sistemima
• jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg ekonomskog i društvenog okruženja

CILJEVI AKTIVNOSTI

Konkretno, aktivnost će:

• Poboljšati kvalitetu visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu povezane s programom i povećati njegovu važnost za tržište rada i društvo;
• Poboljšati razinu kompetencija, vještina i potencijala za zapošljivost studenata u visokim školama u trećim zemljama koje nisu povezane s programom razvojem novih i inovativnih obrazovnih programa;
• Promovirati inkluzivno obrazovanje, ravnopravnost, jednakost, nediskriminaciju i promicanje građanskih kompetencija u visokom obrazovanju u trećim zemljama koje nisu povezane s programom;
• Unaprijediti nastavu, mehanizme ocjenjivanja za osoblje visoko-obrazovne ustanove i studente, osigurati kvalitet, upravljanje, upravu, inkluziju, inovacije, bazu znanja, digitalne i poduzetničke kapacitete, kao i internacionalizaciju visokoškolskih ustanova u trećim zemljama koje nisu povezane s programom;
• Povećati kapacitete visokoškolskih ustanova, tijela nadležnih za visoko obrazovanje i nadležnih tijela trećih zemalja koje nisu uključene u program za modernizaciju svojih sistema visokog obrazovanja, posebno u pogledu uprave i finansiranja, podržavanjem definiranja, sprovedbe i praćenja reformskih procesa;
• Unaprijediti obuku nastavnika i kontinuirano stručno usavršavanje kako bi se utjecalo na dugoročnu kvalitetu obrazovnog sistema u trećim zemljama koje nisu povezane s programom;
• Poticati saradnju institucija, izgradnju kapaciteta i razmjenu dobre prakse;
• Promovirati saradnju u različitim regijama svijeta kroz zajedničke inicijative.

Aktivnost će osigurati jednakost i inkluziju, jačanje sistema i izgradnju kapaciteta, kao i zapošljivost transverzalno u cijeloj aktivnosti. Intervencije se više neće baviti samo modernizacijom nastavnih programa, već bi također trebale uzeti u obzir upravu, upravljanje i jačanje širih ekonomskih i društvenih ekosistema visokog obrazovanja. Povećanje kapaciteta ICT-a u trećim zemljama koje nisu povezane s programom i učešće studenata u procesima planiranja i učenja bit će međusektorski elementi aktivnosti. Osigurat će se usklađenost, sinergije i komplementarnost s drugim relevantnim intervencijama Europske unije na tom području.

PREGLED POTPISNIH SPORAZUMA

Sporazum o saradnji – Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb (april, 2019.)

Sporazum o saradnji – Veleučilište u Slavonskom Brodu, Hrvatska (maj, 2019.)

Sporazum o saradnji – Visoka škola za menadžment i informatiku u Virovitici, Virovitica (juni, 2020.)

Sporazum o saradnji – Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Beograd (septembar, 2021.)

Sporazum o saradnji – Sveučilište u Slavonskom brodu, Hrvatska (april, 2022.)

Sporazum o saradnji – Veleučilište “Lavoslav Ružička”, Vukovar (novembar, 2022.)

Sporazum o saradnji – Fakultet za menadžment, Herceg Novi (septembar, 2022.)

mainmpo