Prelazak i nastavak obrazovanja na FINra

Prelazak i nastavak obrazovanja na FINra

Prelazak i nastavak obrazovanja na FINra

Prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra regulisan je Pravilnikom o priznavanju ispita i uslovima prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova na Visoku školu FINra Tuzla.

Prijelazak ili nastavak školovanja  na Visokoj školi FINra mogu zatražiti osobe koje studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno žele nastaviti studij sa stečenom diplomom vrednovanom sa 180 ECTS radi sticanja diplome od 240 ECTS.

Studentima koji  prelaze sa drugih visokih škola i fakulteta iz BiH na Visoku školu FINra ili studentu koji ima položene ispite iz prethodnog školovanja, rješenjem direktora priznaju  se položeni ispiti, a na osnovu izvještaja Komisije za priznavanje ispita koji usvaja Senat. 

Priznavanje ispita iz prethodnog školovanja vrši se na osnovu uvida u originalne dokumente ili  ovjerene fotokopije potrebne dokumentacije, kojom se dokazuje plan i program prethodnog  školovanja, položeni ispiti i ostvareni uspjeh.

Komisija priznaje studentu položene ispite iz onih nastavnih predmeta koji se po sadržaju prema svom nastavnom programu podudaraju sa nastavnim programom odgovarajućeg predmeta na Visokoj školi FINra.

Zahtjev za prijelaz ili upis na dodiplomski studij dostavlja se studentskoj službi FINra do 30. septembra za upis u zimski semestar ili do 28. februara za upis u ljetni semestar tekuće akademske godine.  Ukoliko su ispiti koji se prenesu položeni na matičnoj  visokoškolskoj ustanovi iz istih  naučnih polja i oblasti kao i na Visokoj školi FINra, tada student može da  upiše narednu godinu studija u odnosu na godinu studija, koja mu je priznata na toj visokoškolskoj  ustanovi, uz obavezu polaganja razlike predmeta. 

Ukoliko su ispiti koji se prenose položeni na visokoškolskoj ustanovi koja nije matična u istim  naučnim oblastima u kojima je matična i Visoka škola FINra, tada student na FINra  može da upiše onu godinu studija, koja odgovara broju priznatih ECTS bodova i to: minimum 44 priznatih ECTS bodova za upis u drugu godinu studija, minimum 104 priznatih ECTS bodova za upis na treću godinu studija, minimum 164 priznatih ECTS bodova za upis na četvrtu godinu studija. Student se obavezuje da u daljem školovanju na Visokoj školi FINra položi svu razliku ispita i da  stekne broj ECTS bodova predviđen za upis u naredne godine studija u skladu sa odredbama  Statuta Visoke škole FINra.

Komisija za priznavanje ispita koje imenuje Senat FINra utvrđuje razliku predmeta koje studenti polažu paraleleno sa programom nastavka  školovanja.

Za upisanu godinu studija po osnovu prelaska sa druge visokoškolske ustanove, ili po osnovu  produžetka školovanja, student plaća punu naknadu školarine.  Studentu se na osnovu njegovog zahtjeva može odobriti  procentualno umanjenje školarine na godini u koju se upisuje u skladu sa brojem priznatih ispita  na toj godini, kako slijedi: 1-2 priznatih ispita 10% umanjenja, 3-4 priznatih ispita 20% umanjenja i 5 i više priznatih ispita 50% umanjenja. Studenti koji prelaze na Visoku školu FINra sa drugih visokih škola, fakulteta, univerziteta ili  visokoškolskih ustanova iz inostranstva, dužni su provesti proceduru nostrifikacije inostranih diploma u skladu sa Zakonom.

mainmpo