PRELAZAK NA SP “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

PRELAZAK NA SP “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

Na osnovu člana 27. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje i 5/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“

 

I

Visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2022/23. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I, II i III godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija (240 ECTS bodova) i dodiplomskog trogodišnjeg akademskog studija (180 ECTS bodova)

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na akreditovanu visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, će se odobriti studentima koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na  drugoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“.

 III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će se primati do 30.09.2022. godine.

IV

Uz prijavu za upis na višu godinu studija na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

Upisni list možete preuzeti ovdje ovdje

Prijavni semestralni list možete preuzeti ovdje

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391,  e-maila: [email protected], [email protected], [email protected], ili na www.finra.edu.ba.

mainmpo