REALIZACIJA NASTAVE NA FINRA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

REALIZACIJA NASTAVE NA FINRA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI
18. Februara 2017. Nema komentara Nekategorisano emir

Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli u toku je nastava I semestra I generacije studenata u akademskoj 2016/2017. godine. Završetak nastave i ispitnih rokova I semestra je planiran do kraja februara 2017. godine.

Nastavnim planom i programom utvrđen je broj časova i raspored održavanja nastave. U okviru I semestra studenti pohađaju nastavu iz sljedećih predmeta:

1. Osnove ekonomije

 • prof.dr. Kadrija Hodžić
 • mr.sc. Edina Kurtić, asistent

 

2. Poslovna matematika

 • prof.dr. Omer Kurtanović
 • Irma Muharemović, dipl oec. Asistent

 

3. Osnove računovodstva

 • prof.dr. Slobodan Vidaković
 • mr.sc. Jasmira Avdić, asistent

 

4. Ekonomika preduzeća sa mikroekonomijom

 • prof.dr. Nenad Penezić
 • mr.sc. Nahid Unkić, asistent

 

5. Engleski jezik

 • mr.sc. Maja Ibrahimović, predavač

 

Prof.dr. Kadrija Hodžić tokom predavanja

Nastava na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se odvija u moderno opremljenim učionicama na savremenoj IT opremi na kojima su instalirani aplikativni programi za računovodstveno i finansijsko poslovanje.

Prof.dr. Kadrija Hodžić tokom predavanja

Kao nastavno sredstvo se koristi smart board – „pametna“ tabla posljednje generacije. Predavanja i vježbe koje se realizuju uz pomoć „pametne“ table se spremaju u datoteke u SMART Notebook ™, program za kolaborativno učenje, koji je dostupan studentima, i nakon završetka predavanja, na njihovim pametnim telefonima, tabletima ili računarima. Također, od posebne je važnosti za studente koji nisu prisustvovali nastavi da putem maila dobiju sve što je rađeno na pametnoj tabli.  Studenti mogu vidjeti svoje zabilješke i doprinose sadržaju bez prekidanja nastavnika. Jednom napravljena prezentacija se može koristiti više puta, ali isto tako po potrebi mijenjati i dopunjavati.

Prof.dr. Nenad Penezić tokom predavanja

„Pametna“ tabla omogućava interaktivni prikaz video-zapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji, održavanje sastanaka, kreiranje novih dokumenata ili uređivanje postojećih, primjenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata i primjenu različitih softverskih aplikacija, posjećivanje„Pametna“ tabla omogućava interaktivni prikaz video-zapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji, održavanje sastanaka, kreiranje novih dokumenata ili uređivanje postojećih, primjenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata i primjenu različitih softverskih aplikacija, posjećivanje web stranica, reproduciranje video materijala jednostavnim dodirivanjem interaktivne površine prstom ili namjenskom olovkom.

Prof.dr. Nenad Penezić tokom predavanja

Našim studentima smo obezbijedili svu potrebnu literaturu i knjige besplatno, za svaki od predmeta u I semestru,  na osnovu kojih pripremaju i polažu ispite.

Osim osnovne literature i knjiga, studenti imaju besplatan pristup e-biblioteci eBook Business Subscription Collection koja broji 14.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije (finansije, računovodstvo, revizija i menadžment). Također, svim studentima je  omogućen besplatan pristup e-izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, i to za  sva izdanja od prvog do 62 (izdanje za januar 2017.).

Visoka škola FINra je svojim studentima omogućila pristup vlastitoj biblioteci koja ima preko hiljada knjiga, stručnu literaturu, časopise i priručnike kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) finansijsko-računovodstvene profesije, zbornike radova sa međunarodnih simpozija. Također, naši studenti imaju besplatan pristup Narodnoj univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ u Tuzli, sa kojom je  potpisan ugovor.

Rad i aktivnosti studenata prate se i ocjenjuje kontinuirano tokom semestra. U sklopu predispitnih obaveza u I semestru studenti su uspješno položili kolokvijalne ispite i izradili seminarske radove. Prolaznost na svim predmetima odnosno kolokvijima bila je veoma dobra, sa visokim prosjekom ocjena, što sve govori o visokoj kvaliteti nastave, angažovanosti profesora i asistenata da prenesu znanje, kao i impresivnoj aktivnosti studenata u sticanju novih znanja i vještina iz oblasti ekonomije, finansija i računovodstva.

 

Studenti FINre I generacije akademske 2016/2017 

Početak nastave  II semestra planiran je za  4. mart 2017. godine. Predmeti i predavači na II semestru su:

1. Organizaciono ponašanje

 • prof.dr. Adil Kurtić
 • mr.sc. Edina Kurtić, asistent

 

2. Osnove poslovnih finansija

 • doc.dr. Ismet Kalić
 • mr.sc. Jasmira Avdić, asistent

 

3. Poslovna informatika

 • doc. dr. Zlatan Begić
 • Irma Muharemović, dipl.oec., asistent

 

4. Praktično osposobljavanje I

 • doc.dr. Ismet Kalić
 • mr.sc. Jasmira Avdić, predavač
 • Elvira ribić, stručnjak iz prakse

 

5. Poduzetništvo

 • prof.dr. Nenad Penezić
 • mr.sc Muamer Bešić, asistent
 • Adem Azapagić, stručnjak iz prakse

Završetak II semestra je planiran 15. juna 2017. godine.

Brojni su razlozi zašto studirati na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli. Na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra studentima je omogućeno  provođenje prakse u privatnim i javnim kompanijama i institucijama. Po završetku studija, upravo u onim kompanijama u kojima su bili na praksi,  studenti će imati mogućnost da se zaposle. Studenti koji budu imali afiniteta i želju da pokrenu svoj vlastiti biznis, računovodstveni servis ili agenciju, FINRa će dati punu podršku.

 

Doc.dr. Ismet Kalić, direktor FINre sa studentom Eldinom Osmanbegovićem

Nastavni plan i program u potpunosti je usaglašen sa Planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, tako da će studenti FINre bez dodatnih polaganja, po završetku studija steći zvanje certificirani računovođa (CR) kao i certifikat za vođenje poslovnih knjiga na računaru. Studentima Visoke škole za finansije i računovodstvo omogućen je, bez naknade, pristup FINconsultovim seminarima i savjetovanjima u toku studiranja.

About The Author

Leave a reply

mainmpo