UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

Na osnovu člana 98. i 101.  Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje i 5/22), Odluke Vlade TK broj: 02/1-34-13867-1/21  o davanju  prethodne saglasnosti na utvrđeni broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/23. godini, Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/2023. godini Senata visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla broj: 02-718-2/22 od 30.06.2022. godine, Senat akreditovane visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla,  raspisuje:

 

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI VISOKA ŠKOLA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI 

 

Član 1.

Akreditovana visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će u akademskoj 2022/23. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I (prvu) godinu:

  1. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Finansije i računovodstvo“, i
  2. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova, i trogodišnjeg akademskog studija – 6 semestara – 180 ECTS bodova na licencirani studijski program „Računarstvo i informatika“.

Član 2.

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog akademskog studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2022/23. godinu je sljedeći:

Studijski program Redovni studenti Vanredni studenti Ukupno
Finansije i računovodstvo 50 10 60
Računarstvo i informatika 14 5 19
UKUPNO 79

Studijski program „Finansije i računovodstvo“ obuhvata ukupno tri licencirana studijska smjera: „Računovodstvo, porezi i revizija““Finansije, bankarstvo i osiguranje“ i „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“. Studijski program „Računarstvo i informatika“ obuhvata licencirani studijski smjer „Programsko/softversko inženjerstvo“.

Član 3.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

 Član 4.

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla do 30.09.2022. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

Član 5.

Za upis na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 6.

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, zajedno sa dokazom o uplaćenoj upisnini i prvoj rati školarine, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

Upisni list možete preuzeti ovdje ovdje

Prijavni semestralni list možete preuzeti ovdje

Za detaljnije informacije kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona: +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila: [email protected][email protected][email protected]

mainmpo