GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF.DR.SC. ADNANA ROVČANINA NA FINRA

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF.DR.SC. ADNANA ROVČANINA NA FINRA
16. Maja 2022. Komentari isključeni za GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF.DR.SC. ADNANA ROVČANINA NA FINRA Aktuelnosti,Novosti FINra

U sklopu kontinuirane saradnje sa fakultetima i univerzitetima iz Bosne i Hercegovine i regiona, Visokoškolska ustanova FINra upriličila je predavanje gostujućeg profesora dr.sc. Adnana Rovčanina, redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  Predavanje je održano studentima prve, druge, treće i četvrte godine na Visokoškolskoj ustanovi FINra 16. maja 2022. godine.

Studenti FINra su proširili i osavremenili svoja znanja iz oblasti finansija, a posebno iz predmeta: Osnove poslovnih finansija, Uvod u finansijski menadžment, Primjena finansijskog  menadžmenta i Napredni finansijski menadžment.

Teme predavanja bile su:

  • Temeljni koncepti poslovnih finansija
  • Odluke finansijskog menadžera
  • Finansijske logike
  • Upravljanje finansijskim rizicima i finansijske inovacije.

Izučavajući  predmet Osnove poslovnih finansija studenti stiču znanja iz oblasti upravljanja finansijama u preduzeću, koje uključuje finansijsko planiranje, kontrolu, analizu i finansijsko izvještavanje. Također, studenti stiču sposobnosti za praktičan rad na poslovima i zadacima finansijske funkcije u preduzeću, te ovladat će vještinama izrade biznis plana čiji je esencijalni dio finansijski plan.

Silabus predmeta Primjena finansijskog menadžmenta  u potpunosti je usklađen sa silabusom istoimenog predmeta predviđenog Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini, i to za zvanje certificirani računovođa.

Cilj izučavanja ovog predmeta je podizanje nivoa znanja i razumijevanja metoda finansijskog menadžmenta u analizi prednosti različitih izvora finansiranja i mogućnosti kapitalnih ulaganja. Nakon uspješno savladanog nastavnog plana i programa iz ovog predmeta, studenti će biti osposobljeni za definiranje uloge i svrhe finansijskog menadžmenta, ocjenu efikasnog upravljanja stalnom i obrtnom imovinom i kapitalom, optimizaciju izvora finansiranja i korištenje odgovarajućih metoda za procjenu isplativosti kapitalnih ulaganja.

S obzirom da je predavanje profesora Rovčanina izazvalo veliku pažnju i interesovanje studenata koji su prisustvovali u velikom broju, tokom cijelog trajanja predavanja studenti su imali priliku postavljati pitanja na koje su dobili odgovor od redovnog profesora Rovčanina iz oblasti finansija.

Za studente koji su bili spriječeni da prate predavanja, materijal je snimljen i postavljen na moodle platformu FINra i dostupan je studentima 24/7 tokom cijele akademske godine. Po ovom konceptu nastave FINra je jedinstvena u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o biografiji i naučnom opisu prof.dr.sc. Adnana, možete pronaći na linku: http://www.efsa.unsa.ba/ef/sites/default/files/adnan_rovcanin_cv_jan_2017.pdf

About The Author

mainmpo