JAVNI KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA
20. Januara 2023. Komentari isključeni za JAVNI KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 82. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 123. Statuta visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 02-49-5/23 od 17.01.2023. godine, visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (u daljem tekstu: visokoškolska ustanova FINra) raspisuje:

JAVNI KONKURS za izbor u nastavna zvanja

Visokoškolska ustanova FINra raspisuje konkurs za izbor u sva nastavna zvanja za studijske programe:

  1. „Finansije i računovodstvo“ (uže naučne oblasti: „Finansije i računovodstvo“, „Ekonomska teorija i menadžment“, „Kvantitativna ekonomija i informatika“, nastavni predmet: „Poslovno pravo“, nastavni predmeti „Engleskog jezika“);
  2. „Računarstvo i informatika“ (uže naučne oblasti: „Programiranje“, „Računarstvo i informatika“).

Konkurs za studijske programe „Finansije i računovodstvo“ i „Računarstvo i informatiku“ raspisuje se za akademsku 2022/2023. godinu.

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), koji glasi:

„Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

c) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

d) stručnjaci iz prakse.

Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta birana na univerzitetima.“

Prijave na konkurs sa CV i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati su dužni dostaviti na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected], zajedno sa izjavom o namjeri da budu angažovani na visokoškolskoj ustanovi FINra – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman.

Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na univerzitetu trebaju dostaviti odluku o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 82. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona.

Originalnu dokumentaciju (ili ovjerene fotokopije dokumenata) kandidati su u obavezi dostaviti prije zaključivanja ugovora o eventualnom angažovanju.

Konkurs ostaje otvoren do 28.01.2023. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni u roku od 7 (sedam) dana od zatvaranja konkursa.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

About The Author

mainmpo