K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
8. Maja 2019. Komentari isključeni za K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI Konkurs za upis,Novosti FINra

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), Odluke Vlade TK broj: 02/1-38-3851-1/19 od 25.03.2019. godine o davanju saglasnosti na utvrđen broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini i člana 72. Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

Član 1.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra će u akademskoj 2019/20. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I (prvu) godinu dodiplomskog četverogodišnjeg studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova.

Član 2.

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na licencirani i akreditirani studijski program Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2019/20. godinu je sljedeći:

Studijski program:                      Redovni studenti       Vanredni studenti                 Ukupno

Finansije i računovodstvo                       50                                     50                                      100

Član 3.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Član 4.

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici Visoke škole FINra do 30.09.2019. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

Član 5.

Za upis na Visoku školu za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40×60 mm za indeks.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 6.

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, zajedno sa dokazom o uplaćenoj upisnini i prvoj rati školarine kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br.9. Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391, te putem e-maila: [email protected] i studentskaslu[email protected]

About The Author

mainmpo