Kombinovana nastava

Kombinovana nastava

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u toku je nastava I, II, III i IV godina studenata u akademskoj 2020/2021. godini. U ovoj akademskoj godini upisano je više od 230 studenata.

Nastavni proces u akademskoj 2020/2021. godini na Visokoškolskoj  ustanovi FINra se realizuje po kombinovanom modelu in class i online istovremeno. Na ovaj način studentima je omogućeno da prisustvuju nastavi bez obzira na njihovu dislociranost.

Sva predavanja i vježbe se snimaju putem Zoom platforme i taj nastavni materijal se postavlja na E-Nastavu web stranice Visokoškolske ustanove FINra i dostupan je studentima 24/7 tokom cijele akademske goodine. Po ovom konceptu nastave FINra je jedinstvena u Bosni i Hercegovini.

Za ovu akademsku godinu FINra je opremila još jedan kabinet za obuku studenata, sa novom IT opremom, “pametnom tablom” i audio i video solution opremom. Studenti na FINra sada imaju na raspolaganju  dva  savremeno  opremljena  kabineta  sa  40  računara  i  dvije  “pametne”  table najsavremenije tehnologije. Ovim se FINra svrstava u red najopremljenijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i regionu.

Rad i aktivnosti studenata prate se i ocjenjuju kontinuirano tokom cijele akademske godine. U okviru predispitnih obaveza studenti izrađuju i prezentuju seminarske radove iz predmeta na svim godinama studija. Kroz izradu i prezentaciju seminarskih radova studenti pored znanja i vještina, koje su stekli izučavajući predmete, usavršavaju i vještine javnog nastupa.

U akademskoj 2020/2021. godini uloženo je više od 40 hiljada KM u audio-video solution opremu.

Visokoškolska ustanova  FINra  opremila  je  učionice  za  obuku  sa  savremenim  računarima  na kojima  su instalirani  aplikativni  programi  za  računovodstvo  i  finansijsko  poslovanje,  kao  i  ostali aplikativni programi (SPSS statistički program, programi za metode i tehnike odlučivanja).

Našim studentima smo obezbijedili vrhunske predavače najbolje profesore iz oblasti finansija, računovodstva, IT-a, računarstva, informatike i programiranja.

mainmpo