Komisija za kvalitet

Komisija za kvalitet

Komisija za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju FINra

Doc. dr. sc. Edin Glogić
Predsjednik Komisije za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju FINra i
Menadžer za kvalitet i međunarodnu saradnju
Prof. dr. sc. Adil Kurtić
član Komisije
Prof. dr. sc. Ismet Kalić
član Komisije
Mr. sc. Emina Mešić
član Komisije
Mr. sc. Adem Azapagić
član Komisije
Nermina Kalić, student
član Komisije
Maida Avdić, student
član Komisije

KOMISIJA ZA OSIGURANJE KVALITETA I MEĐUNARODNU SARADNJU FINra

Komisija za osiguranje kvaliteta formirana je Odlukom Senata FINra broj 38-1-30/16 od 06.11.2016. godine. Zadaci Komisije za osiguranje kvaliteta utvrđeni su Statutom, Politikom osiguranja kvaliteta, te Pravilnikom o sistemu za osiguranje kvaliteta. Oni se ogledaju u sljedećem:

 1. Usvojene politike sistema osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta FINra;
 2. Stvaranje sistema upravljanja kvalitetom za svaki proces i aktivnost;
 3. Dokumentovanje strateških dokumenata sistema upravljanja kvalitetom;
 4. Kontinuirano poboljšavati SUK i ispunjavati zahtjeve certifikacijskih i akreditacijskih agencija;
 5. Kontinuirano poboljšavati kvalitet i standarde za pružanje usluga programa visokog obrazovanja FINra;
 6. Transparentnost procesa i dostupnost jasnih i preciznih informacija javnosti o kvalitetu i standardu pružanja usluge visokog obrazovanja, kao i kontinuirane profesionalne edukacije akademskog i neakademskog osoblja;
 7. Praćenje pokazatelja definisanih dokumentom “Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju”;
 8. Širenje kulture kvaliteta u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 9. Razvijanje mehanizma internog i eksternog audita;
 10. Analiziranje i preispitivanje postojećeg studijskog programa na osnovu iskazanog interesa studenata kroz rezultate studentskih anketa, te usmjeravanje njihovih sugestija, prijedloga i kritika;
 11. Prikupljanje informacija o kvalitetu od svih korisnika sistema.

Mandat članova Komisije za osiguranje kvaliteta traje 4 (četiri) godine, osim za predstavnika studenata, čiji mandat traje 2 (dvije) godine. Komisija za osiguranje kvaliteta FINra planira, organizira, koordinira i provodi postupke evaluacije i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvaliteta posebno s obzirom na sljedeće elemente:

 1. Planira, organizira, koordinira i provodi postupke evaluacije;
 2. Identificira indikatore kvaliteta;
 3. Uključivanje studenata u proces evaluiranja kvaliteta provođenja studijskih programa;
 4. Analizira uspješnost studiranja i uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja;
 5. Provodi studentske ankete;
 6. Sistematskim pristupom evaluira rad profesora, predavača, asistenata od strane studenata;
 7. U okviru sistemske evaluacije evaluira i rad drugih organizacionih jedinica FINra kao što su Studentska služba, Biblioteka i druge organizacione jedinice;
 8. Rezultate evaluacije koristi u svrhu unaprjeđenja kvaliteta akademskog procesa i učiniti ih javno dostupnim u okviru FINra;
 9. Istražuje kvalitet općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima.

Komisija za osiguranje kvaliteta stara se o osiguranju kvaliteta i predlaže Senatu mjere i postupke za obezbjeđenje kvaliteta, priprema instrumente za procjenu nivoa kvaliteta i organizuje obradu podataka, koordinira rad drugih tijela i preduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Posebna pažnja u radu se posvećuje kvaliteti nastave i uspješnosti studenata u studiranju u cjelini, kao i po pojedinačnim predmetima. Aktivnu ulogu imaju i studenti FINra, koji anketiranjem daju ocjenu akademskog procesa i nastavnika.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)link

Akreditacija visokoškolskih ustanova

KRITERIJI

 1. Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 47/17)
 2. Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 96/16)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)
 2. Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/17)

OSTALI DOKUMENTI

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (”Službeni glasnik BiH” broj 26/19).
 2. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 100-11).
 3. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)
 4. Osiguranje kvaliteta u obrazovanju – Evropska iskustva i prakse (HEA) (2011.)
 5. Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova (2016.)
 6. Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE

mainmpo