KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA
24. Januara 2021. Komentari isključeni za KONKURS ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA Aktuelnosti,Novosti FINra

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20“), člana 106. Statuta Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 02-11-5/21 od 07.01.2021.godine, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za izbor u nastavna zvanja u akademskoj 2020/21. godini

za studijske programe „Finansije i računovodstvo“ i „Računarstvo i informatika“

Za užu naučnu oblast „Finansije i računovodstvo“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i menadžment“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija i informatika“

  • Sva nastavna zvanja

Za nastavni predmet „Poslovno pravo“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Programiranje“

  • Sva nastavna zvanja

Za užu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“

  • Sva nastavna zvanja

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju TK ( Sl. Novine TK br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20) koji glasi:

„Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

c) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta birana na univerzitetima.“

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti biografiju i dokaze o ispunjavanju uslova na e-mail adresu naznačenu u tekstu Konkursa, te izjavu o namjeri da budu angažovani na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman. Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na univerzitetu trebaju dostaviti odluku o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju TK (Sl. Novine TK br 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20).

Prijave na konkurs sa biografijom i potrebnim dokazima dostavljaju se elektronski, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected]

Originalnu dokumentaciju (ili ovjerene fotokopije dokumenata) kandidati su u obavezi dostaviti prije zaključivanja ugovora o eventualnom angažovanju.

Konkurs ostaje otvoren do 30.01.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

About The Author

mainmpo