PRELAZAK NA SP “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

PRELAZAK NA SP “RAČUNARSTVO I INFORMATIKA”

Na osnovu člana 26. Zakona o Visokom obrazovanju ( „Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 18/19, i 9/20), člana 11. Pravilnika o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i tećeg ciklusa studija Visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona;broj 7/17) i Rješenja o ispunjavanju uslova za izvođenje studijskog programa  prvog ciklusa studija Računarstvo i informatika broj:10/1-30-11027-4/20 i člana 138. stav (6) Statuta, Senat Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA  VISOKU ŠKOLU FINra TUZLA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI NA STUDIJSKI PROGRAM „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“

 

I

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla će u akademskoj 2021/22. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I i II godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija (240 ECTS bodova) i dodiplomskog trogodišnjeg akademskog studija (180 ECTS bodova)

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na Visoku školu FINra, će se odobriti studentima koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na  nekoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast „Računarstvo i informatika“.

 III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na Visoku školu FINra će se primati do 30.09.2021. godine.

IV

Uz prijavu za upis na višu godinu studija na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na Visoku školu FINra može se podnijeti putem online obrazca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Zahtjev za upis možete preuzeti ovdje

Upisni list možete preuzeti ovdje ovdje

Prijavni semestralni list možete preuzeti ovdje

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390 i +38735/310-391,  e-maila:

[email protected], [email protected], [email protected]

mainmpo