O nama

O nama

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla osnovana je 2016. godine. Prva generacija studenata je upisana u akademskoj 2016/2017. godini. Osnivač Visoke škole FINra Tuzla je edukativno-konsultantska kuća FINconsult. FINconsult već 15 godina uspješno provodi edukacije i obuke finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

FINconsult ima više od 3.300 educiranih i certificiranih osoba koje su stekle zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, više od 300 seminara i savjetovanja u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije, 90 izdanja međunarodno indeksiranag naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant.

U okviru nastavnog plana i programa na Visokoj školi FINra studentima je omogućeno provođenje prakse u privatnim i javnim kompanijama i institucijama. Po završetku studija, upravo u onim kompanijama u kojima su bili na praksi, studenti će imati mogućnosti da se zaposle. Studenti koji budu imali više afiniteta i želju da pokrenu svoj vlastiti biznis ili agencije, FINra će dati punu podršku.

Obezbijedili smo za Vas vrhunske profesore, predavače, asistente najbolje u regionu, koji imaju zvanja certificirani računovođa i ovlašteni revizor.

Nastava na Visokoj školi FINra se odvija u moderno opremljenim učionicama na savremenoj IT opremi.

Visoka škola FINra opremila je učionicu za obuku sa 20 savremenih računara, na kojima su instalirani aplikativni programi za računovodstvo i finansijsko poslovanje. Također, Visoka škola FINra posjeduje „pametnu“ tablu posljednje generacije, na kojoj nastavno osoblje i studenti rade bez krede i spužve, i koja omogućava bolju povezanost i interakciju na relaciji profesor-student, te omogućava kvalitetniju nastavu.

Studenti na Visokoj školi FINra stiču praktična znanja i vještine za vođenje poslovnih knjiga, izradu i analizu finansijskih izvještaja, izradu poreznih prijava, na savremenoj IT opremi i aplikativnim programima.

Naši studenti mogu imati mogućnost da po završetku školovanja steknu zvanje certificirani računovođa, jer je nastavni plan i program Visoke škole FINra u potpunosti usaglašen sa ispitima za sticanje zvanja certificirani računovođa u Bosni i Hercegovini.

Našim studentima obezbjeđujemo svu potrebnu literaturu i knjige besplatno, za sve predmete, na osnovu kojih pripremaju i polažu ispite. Pored školarine i upisnine studenti nemaju više nikakvih troškova.

U cilju omogućavanja studentima pristup savremenoj literaturi iz oblasti finansija i računovodstva, Visoka škola FINra je potpisala ugovor o godišnjoj pretplati na kolekciju elektronskih knjiga EBSCO eBook Business Subscription Collection i pristup JU Narodnoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla.

Potpisivanjem ovog ugovora studentima i nastavnicima Visoke škole FINra omogućen je pristup jednoj od najvećih baza elektronskih knjiga, koja broji preko 16.500 jedinica iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poduzetništva, od 10 najvećih svjetskih izdavača knjiga iz oblasti savremene ekonomije i biznisa.

Osnivač Visoke škole FINra, FINconsult će pružati podršku studentima kroz omogućavanje prisustva seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, gdje će studenti zajedno  sa računovođama i revizorima pratiti stručne teme i biti u toku sa svim aktuelnostima i pratiti poslovnu problematiku finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini.

Studentima je omogućen pristup elektronskim izdanjima međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa Poslovni konsultant, u kojem se objavljuju naučni i stručni radovi iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, poreza i međunardnih standarda, te primjena relevantnih propisa.

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra sa sjedištem u Tuzli, na adresi Mitra Trifunovića Uče 9, upisana je pri Općinskom sudu u Tuzli: MBS 32-05-0007-16.

Jedinstveni identifikacioni br: 4210245380002.

Riješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra, izadato od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: UP1-10/1-38-010399-3/16 od 27.06.2016. godine.

Licenca za izvođenje studijskog programa za finansije i računovodstvo, izdata od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK broj: 10/01-05-016611-2-1/16 od 06.09.2016. godine.

Dozvola za rad – licenca za rad Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, izdata od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK broj: 10/01-05-016611-2/16 od 06.09.2016. godine.

Riješenje o početnoj AKREDITACIJI Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, izdata od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK broj: 10/1-38-11411-1/17 od 04.05.2017. godine.

Transakcijski računi:

  • Unicredit d.d bank; Broj računa: 3384402252319967
  • ZiraatBank BH dd – Filijala Tuzla; Broj računa: 1861410310185050
  • ProCredit bank; Broj računa: 1941049235300109
  • Asa banka d.d.; Broj računa: 1345801003315843

mainmpo