Registar internih akata

Pravilnici

 1. Pravila studiranja FINra (broj: 1-4-1/16-2-II-KM od 04.01.2016.)
 2. Pravilnik o organizaciji i radu biblioteke FINra (broj: 38-1-29/16 od 10.10.2016.)
 3. Poslovnik o radu Senata FINra (broj: 38-1-17/16 od 14.10.2016.)
 4. Pravilnik o osiguranju kvaliteta FINra (broj: 38-1-19/16 od 14.10.2016.)
 5. Pravilnik o zaštiti od požara FINra (broj: 38-2-10/16 od 29.10.2016.)
 6. Poslovnik o radu Upravnog odbora FINra (broj: 38-1-19-1/16 od 29.10.2016.)
 7. Pravilnik o radu FINra (broj: 38-5-3/16 od 29.10.2016.)
 8. Kućni red FINra (broj: 38-5-3-1/17 od 15.04.2017.)
 9. Pravilnik o priznavanju ispita i uslovima prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova (broj: 38-1-19/17 od 28.09.2017.)
 10. Pravilnik o načinu polaganja ispita i ocjenjivanja studenata FINra (broj: 38-1-24/17 od 04.10.2017.)
 11. Pravilnik o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave FINra (broj: 38-1-47/17 od 04.10.2017.)
 12. Pravilnik o računovodstvu FINra (broj: 38-1-5/17 od 31.12.2017.)
 13. Kodeks poslovne etike i ponašanja FINra (broj: 2-14-1/18 od 31.03.2018.)
 14. Pravilnik o provođenju stručne prakse FINra (broj: 2-13-1/18 od 31.03.2018.)
 15. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata FINra (broj: 2-19-1/18 od 03.06.2018.)
 16. Pravilnik o korištenju i čuvanju pečata, žiga i štembilja FINra (broj: 2-20-1/18 od 03.06.2018.)
 17. Pravilnik o ECTS bodovanju, šifriranju i silabusima predmeta (broj: 2-21-1/18 od 03.06.2018.)
 18. Pravilnik o upravljanju informacijama na web stranici FINra (broj: 2-24-1/18 od 07.07.2018.)
 19. Izmjena i dopuna Pravilnika o priznavanju ispita i uslovima prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova (Odluka broj: 2-25/18 od 07.07.2018.)
 20. Pravilnik o zaštiti na radu (broj: 3-5/18 od 07.07.2018.)
 21. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta FINra (broj: 3-6-1/18 od 28.12.2018.)
 22. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju FINra (broj: 3-8/18 od 28.12.2018.)
 23. Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja FINra (broj: 3-8-1/18 od 28.12.2018.)
 24. Kriteriji za bodovanje nastavnih aktivnosti FINra (broj: 02-36-1/19 od 16.02.2019.)
 25. Pravilnik za usvajanje novih studijskih programa, izmjena nastavnog plana i programa i silabusa (broj: 01-328-7/19 od 20.12.2019.)
 26. Pravilnik o uslovima u postupku izbora nastavnika i saradnika FINra (broj: 01-328-8/19 od 20.12.2019.)
 27. Pravilnik prijave i realizacije ispita FINra (broj: 01-328-9/19 od 20.12.2019.)
 28. Pravilnik o završnom radu FINra (broj: 01-56-12/20 od 10.02.2020.)
 29. Pravilnik o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi (broj: 01-56-12-1/20 od 10.02.2020.)
 30. Uputstvo za izradu završnog rada (broj: 56-13/20 od 10.02.2020.)
 31. Pravilnik o načinu izvođenja studija na daljinu (Distance Learning) (broj: 02-158-10/20 od 29.05.2020.)
 32. Uputstvo za izradu seminarskog rada FINra (broj: 02-11-9/21 od 07.01.2021.)
 33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi o završenom stepenu prvog ciklusa studija, broj 02-38-10-21 od 02.02.2021. godine
 34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta, broj 02-38-11-21 od 02.02.2021. godine
 35. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 03-155-7/21 od 03.03.2021. godine)
 36. Pravilnik o angažovanju studenata demonstratora Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/19 i 9/20 od 02.09.2021. godine)
 37. Pravilnik o naučnim oblastima, poljima, užim naučnim oblastima (granama) i nastavnim predmetima visokoškolske ustanove Visoke škole za finansije i računovodstvo (broj: 02-1363-10-1/22 od 28.10.2022. godine)
 38. Pravilnik za usvajanje novih studijskih programa izmjena nastavnog plana i programa i silabusa visokoškolske ustanove Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra (broj: 01-1363-11-1/22 od 28.10.2022. godine)

Procedure

 1. Procedura za rad Referenata u Studentskoj službi FINra (2018.)
 2. Procedura obavještavanja kandidata za priznavanje ispita položenih na drugim fakultetima.
 3. Procedura naplate potraživanja po osnovu školarine FINra (broj: 1-8/18 od 01.06.2018.)
 4. Procedura izvršavanja radnih zadataka FINra (broj:1-52/18 od 29.10.2018.)
 5. Procedura provođenja promotivnih aktivnosti (broj: 01-41-1/19 od 21.02.2019.)
 6. Procedura za upravljanje pismenim pohvalama, prigovorima i sugestijama studenata FINra (broj: 01-298-1/19 od 20.11.2019.
 7. Procedura za zapošljavanje neakademskog osoblja i educiranja neakademskog osoblja FINra (broj: 01-299-1/19 od 20.11.2019.)
 8. Procedura o zaštiti podataka i informacijskog sigurnosti FINra (broj: 03-343-3/19 od 26.12.2019.)
 9. Procedura za evaluaciju i preispitivanje mišljenja unutrašnjih i vanjskih strana FINra (broj: 03-343-2/19 od 26.12.2019.)
 10. Procedura izvršenja aktivnosti i radnih zadataka akademskog osoblja FINra (broj: 01-132-1/20 od 13.04.2020.)

Politike

 1. Politika osiguranja kvaliteta FINra (broj: 38-1-18-2/16 od 14.10.2016.)
 2. Politika planiranja i zapošljavanja akademskog osoblja, educiranje osoblja i nagrađivanja po osnovu postignutih rezultata FINra (broj: 01-328-10/19 od 20.12.2019.)