Savremeni menadžment
i digitalno poslovanje

Menadžment digitalnog poslovanja

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Poduzetnički menadžment

Četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)

Savremeni načini poslovanja zahtjevaju nova, savremena znanja i vještine. Danas se poslovanje zasniva na visokom nivou menadžerskih znanja i vještina, prilagođenih novim zahtjevima tržišta, kupaca, poslodavaca. Kompleksnost poslovanja u današnjem okruženju zahtjeva specifičan pristup - jedan je usmjeren ka poduzetničkom djelovanju, a drugi ka digitalizaciji poslovnih procesa.

Jedinstven spoj teorije i prakse

Savremeni menadžment
i digitalno poslovanje

Poduzetnički menadžment

Poduzetnički pristup poslovanju podrazumijeva kadrove sposobne da na poduzetnički i inovativan način upravljaju procesima. Oni trebaju da budu usmjereni ka efikasnom rješavanju problema, kreiranju ciljeva i projekata za ispunjenje ciljeva, donošenju inovativnih rješenja, a sve sa ciljem da se postigne što bolji poslovni rezultat. 

Poduzetnički menadžeri su orijentisani na razumijevanje ukupnog menadžmenta u kompanijama, koje uključuje donošenje poslovnih odluka, strateško razmišljanje i određivanje poslovnih ciljeva, sagledavanje rizika poslovanja, kreiranje poduzetničkih poduhvata i inovacija u kompanijama,  analiziranje poslovnih rezultata, kao i upravljanje projektima i promjenama u kompaniji.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor menadžmenta 240 ECTS (četverogodišnji studij)- Poduzetnički menadžer

Studijski smjer "Poduzetnički menadžment" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Upravljanje i vođenje poslovnih procesa na izvršnim i strateškim nivoima

Uspješno obavljanje menadžerskih funkcija u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru

Primjena informacionih sistema za podršku odlučivanja

Upravljanje poslovnim rizicima

Upravljanje inovacijama

Sposobnost efikasne komunikacije sa internim i eksternim interesnim grupama

Identifikacija novih poslovnih trendova i potreba kupaca na domaćem i međunarodnom tržišt

Upravljanje marketinškim informacijama, sistemima i alatima potrebnim pri donošenju marketinških odluka

Jedinstven spoj teorije i prakse

Savremeni menadžment
i digitalno poslovanje

Menadžment digitalnog poslovanja

Digitalizacija poslovanja je proces koji u savremenom poslovnom svijetu razdvaja uspješne od neuspješnih. Ona nam omogućava bolji pristup informacijama, a samim tim i efikasnije uspostavljanje ciljeva i donošenje poslovnih odluka. Bez digitalizacije, kompanije i menadžeri su predodređeni na stagnaciju i neuspjeh.

Menadžer digitalnog poslovanja kreira digitalnu transformaciju poslovanja u kompaniji, analizira i kreira informacioni sistem za podršku u upravljanju i odlučivanju, kreira razvojne planove za e-poslovanja za podršku strateškim i operativnim ciljevima organizacije. Efikasno i efektivno upravlja informacijama bitnim za poslovanje, te redizajnira i usavršava poslovne procese putem savremenih informacionih i digitalnih alata.

Student koji završi ovaj ciklus studija dobija diplomu, odnosno stiče stručni naziv s naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti:

Bachelor menadžmenta 240 ECTS (četverogodišnji studij)- Menadžer digitalnog poslovanja

Studijski smjer "Menadžer digitalnog poslovanja" obezbjeđuje

Profesionalne kompetencije

Planiranje i pokretanje biznisa baziranog na elektronskom poslovanju

Upravljanje i vođenje poslovnih procesa na izvršnim i strateškim nivoima

Uspješna integracija informacijskih tehnologija u poslovanje

Primjena pametnih tehnologija u procesu digitalne transformacije poslovanja

Redizajniranje poslovnih procesa korištenjem informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT)

Primjena poslovne inteligencije

sudjelovanje u razvoju digitalnih projektata i inovacija

Jedinstven spoj teorije i prakse

Nastavni plan
i program

Studijski smjer "Poduzetnički menadžment", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Studijski smjer "Menadžment digitalnog poslovanja", četverogodišnji studij (240 ECTS bodova).

Često postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja i odgovori.

Da li je potrebno imati visok nivo predznanja za upis ?

Nije potrebno imati visok nivo predznanja. Nastava je koncipirana na način da se kreće od osnovnih stvari ka onim kompleksnijim, tako da studenti koji se nisu susretali s materijom mogu bez problema sustići sve što im je potrebno.

Kako se nastava odvija na FINra?

Studenti imaju priliku da nastavu prate inclass i online. Za studente koji su dislocirani, mogu putem zoom-a direktno pratiti nastavu. Sva predavanja i vježbe se snimaju i dostupni su svim studentima na platformi E-nastava.


Da li su diplome priznate i mogu li se verifikovati u EU?

Diplome FINra su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Da li studenti obavljaju praksu u toku obrazovanja ?

Visokoškolska ustanova FINra potpisala je 250+ sporazuma o poslovnoj saradnji sa privatnim i javnim kompanijama, finansijskim institucijama u kojima studenti obavljaju praksu tokom cjelokupnog studija na FINra.

Postoje li dodatni troškovi ?

Studenti FINra osim školarine, nemaju nikakvih dodatnih troškova.

Imate
dodatnih pitanja?

Ostavite nam Vaš kontakt i neko od našeg tima će Vam se javiti u kratkom roku.