Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

Dr.sc. Edin Glogić, docent

Voditelj centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju

Prof. dr. sc. Ismet Kalić

Direktor FINra

Prof. dr. sc. Adil Kurtić

Predstavnik nastavnog osoblja

Mr. sc. Adem Azapagić

Predstavnik nastavnog osoblja

Dr.sc. Zoran Jasak, docent

Predstavnik nastavnog osoblja

Mr.sc. Emina Mešić

Predstavnik nenastavnog osoblja

Mr. sc. Aldijana Omerović

Predstavnik nastavnog osoblja

Dr.sc. Vesna Bogićević

Predstavnik nastavnog osoblja

Mirela Hujdur

Predstavnik studenata

Azra Gopo

Predstavnik studenata

Centar za osiguranje kvaliteta formiran je Odlukom Upravnog odbora FINra broj 38-1-30/16 od 06.11.2016. godine. Zadaci Centra za osiguranje kvaliteta utvrđeni su Statutom, Politikom osiguranja kvaliteta, te Pravilnikom o sistemu za osiguranje kvaliteta. Oni se ogledaju u sljedećem:

 1. Usvojene politike sistema osiguranja kvaliteta i kontrole kvaliteta FINra;
 2. Stvaranje sistema upravljanja kvalitetom za svaki proces i aktivnost;
 3. Dokumentovanje strateških dokumenata sistema upravljanja kvalitetom;
 4. Kontinuirano poboljšavati SUK i ispunjavati zahtjeve certifikacijskih i akreditacijskih agencija;
 5. Kontinuirano poboljšavati kvalitet i standarde za pružanje usluga programa visokog obrazovanja FINra;
 6. Transparentnost procesa i dostupnost jasnih i preciznih informacija javnosti o kvalitetu i standardu pružanja usluge visokog obrazovanja, kao i kontinuirane profesionalne edukacije akademskog i neakademskog osoblja;
 7. Praćenje pokazatelja definisanih dokumentom “Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju”;
 8. Širenje kulture kvaliteta u akademskoj i neakademskoj javnosti;
 9. Razvijanje mehanizma internog i eksternog audita;
 10. Analiziranje i preispitivanje postojećeg studijskog programa na osnovu iskazanog interesa studenata kroz rezultate studentskih anketa, te usmjeravanje njihovih sugestija, prijedloga i kritika;
 11. Prikupljanje informacija o kvalitetu od svih korisnika sistema.

Mandat članova Centra za osiguranje kvaliteta traje 4 (četiri) godine, osim za predstavnika studenata, čiji mandat traje 2 (dvije) godine. Centar za osiguranje kvaliteta FINra planira, organizira, koordinira i provodi postupke evaluacije i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvaliteta posebno s obzirom na sljedeće elemente:

 1. Planira, organizira, koordinira i provodi postupke evaluacije;
 2. Identificira indikatore kvaliteta;
 3. Uključivanje studenata u proces evaluiranja kvaliteta provođenja studijskih programa;
 4. Analizira uspješnost studiranja i uzroke nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja;
 5. Provodi studentske ankete;
 6. Sistematskim pristupom evaluira rad profesora, predavača, asistenata od strane studenata;
 7. U okviru sistemske evaluacije evaluira i rad drugih organizacionih jedinica FINra kao što su Studentska služba, Biblioteka i druge organizacione jedinice;
 8. Rezultate evaluacije koristi u svrhu unaprjeđenja kvaliteta akademskog procesa i učiniti ih javno dostupnim u okviru FINra;
 9. Istražuje kvalitet općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima.

Centar za osiguranje kvaliteta stara se o osiguranju kvaliteta i predlaže Senatu mjere i postupke za obezbjeđenje kvaliteta, priprema instrumente za procjenu nivoa kvaliteta i organizuje obradu podataka, koordinira rad drugih tijela i preduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Posebna pažnja u radu se posvećuje kvaliteti nastave i uspješnosti studenata u studiranju u cjelini, kao i po pojedinačnim predmetima. Aktivnu ulogu imaju i studenti FINra, koji anketiranjem daju ocjenu akademskog procesa i nastavnika.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA) – link

Akreditacija visokoškolskih ustanova

KRITERIJI

 1. Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 47/17)
 2. Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 96/16)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)
 2. Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/17)

OSTALI DOKUMENTI

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (”Službeni glasnik BiH” broj 26/19).
 2. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 100-11).
 3. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)
 4. Osiguranje kvaliteta u obrazovanju – Evropska iskustva i prakse (HEA) (2011.)
 5. Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova (2016.)
 6. Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH
 7. Akcioni plan za provođenje preporuka o akreditaciji Visokoškolske ustanove FINra Tuzla
 8. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana FINra, februar 2023. godine