ALUMNI

Alumni asocijacija visokoškolske ustanove FINRA

Alumni asocijacija FINRA je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi studenti koji su diplomirali na FINRA radi uspostavljanja i održavanja trajne veze između FINRA i njenih studenata nakon završetka studija.

Na FINRA u toku su odbrane završnih radova druge generacije studenata. Do sada je diplomiralo 195 studenta, čime su se stekli uslovi da se formira Alumni asocijacija Visokoškolske ustanove FINRA.

Formiran je Tim za izradu programa rada  Alumni asocijacije na FINRA u sastavu:

 1. Adnan Bajraktarević, predsjednik,
 2. Amra Jašarević, sekretar,
 3. Samir Dropić, član,
 4. Edina Čajić, član,
 5. Elma Hajrović, član,
 6. Aida Bajraktarević, član,
 7. Merima Ćosić, član

U Alumni asocijaciji  FINRA su i nastavnici:

 1. Dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINRA

OSNOVNI CILJEVI POSTOJANJA I RADA ALUMNI ASOCIJACIJE:

 • učlanjenje svih bivših studenata visokoškolske ustanove FINRA u Alumni asocijaciju kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja,
 • unapređenje rada visokoškolske ustanove FINRA  kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija, koje mogu obezbjediti članovi Alumni asocijacije,
 • razvijanje saradnje visokoškolske ustanove FINRA  sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti,
 • motivacija i unapređenje članova Alumni asocijacije u kontekstu poticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • razvijanje i afirmacija koncepta cjeloživotnog učenja članova u organizacijama u kojima su zaposleni,
 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje saradnje sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire,
 • afirmacija mjesta i uloge ekonomske struke u razvoju društva te diseminacija ekonomskih znanja i njihova primjena u praksi i zaštita interesa ekonomske struke prema kodeksu i pravilima struke.

          ALUMNI ASOCIJACIJA FINRA OMOGUĆAVA SVOJIM   ČLANOVIMA:

 • on-line registraciju (putem prilagođene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje međusobnih kontakata, izdavanje biltena Alumni asocijacije koji će pratiti aktuelna ekonomska zbivanja,
 • organizacija okruglih stolova, seminara i konferencija koje će tretirati aktuelna ekonomska i društvena pitanja, organizovanje programa obuke i treninga za članove Alumni asocijacije u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informacionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti rad i razvoj u okviru naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • pružanje podrške članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative, formiranje alumni centra za praćenje karijere, kako bi članovi Alumni asocijacije imali, kroz međusobnu saradnju, pristup informacijama o mogućnosti daljeg usavršavanja i priliku za konkurisanje na pozicije koje bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i kvalifikacijama,
 •  pristup biblioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), online kataloge, bibliografije itd.

Svi diplomirani studenti visokoškolske ustanove FINRA su zaposleni, što nije bio slučaj prije upisa na FINRA. FINRA je na ovaj način ispunila jedan od svojih ključnih ciljeva, a to je da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.

ALUMNI TALKS

ALUMNI FINRA

IV. GENERACIJA

Šejla Mandžić

Monte Carlo simulacija za procjenu rizika

Datum diplomiranja: 06.09.2023.

Ahmed Mandžić

Kratkoročno upravljanje novčanim tokovima u funkciji efikasnog upravljanja likvidnošću tekuće imovine preduzeća

Datum diplomiranja: 18.11.2023.

Ajdin Ibrahimović

Metodologija izrade I sadrzaj investicijskog projekta XY

Datum diplomiranja: 28.11.2023.

Aldina Lipjankić

Postupak izrade donošenja budžeta na primjetu budžetskog korisnika XY

Datum diplomiranja: 22.06.2023.

Alena Selić

Uloga interneta I savremenih tehnologija u implementaciji e-poslovanja sa posebnim osvrtom na oblast trgovine

Datum diplomiranja: 06.09.2023.

Amera Muminović

Uticaj savremenih tehnologija na razvoj e-poslovanja sa posebnim osvrtom na sektor bankarstva

Datum diplomiranja: 18.11.2023.

Amir Mulahusejnović

Analiza računovodstvenog praćenja nekretnina prema Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja u privrednim društvima

Datum diplomiranja: 15. 09. 2023.

Armina Memić

Uticaj revizije na proces odlučivanja u preduzeću

Datum diplomiranja: 04.11.2023.

Asim Osmanović

Uticaj računovodstvenih politika na finansijski rezultat preduzeća

Datum diplomiranja: 19.04.2023.

Melika Umihanić

Indikatori bankrota malog i srednjeg preduzeća

Datum diplomiranja: 15. 09. 2023.

Mevla Roša

Horizontalna i vertikalna analiza na primjeru prizvodnog preduzeća

Datum diplomiranja: 24.06.2023.

Mubina Selimović

Investiranje na finansijskim trzištima na primjeru XY

Datum diplomiranja: 13. 10. 2023.

Nedžmija Nasupović

Analiza informacija iz finansijskih izvještaja privatnih visokoškolskih ustanova u BIH

Datum diplomiranja: 06.09.2023.

Nermina Omeragić

Metode i tehnike analize finansijskih izvještaja na primjeru preduzeća Duhan DD Gradačac

Datum diplomiranja: 24.06.2023.

Rukija Hodžić

Uloga IT i US u procesu donošenja poslovnih odluka

Datum diplomiranja: 04.10.2023.

Salih Ibrić

Računovodstveni tretman zaliha prema međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća

Datum diplomiranja: 15. 09. 2023.

Samra Gavranović

Primjena međunarodnih obrazovnih standarda u sistemu obrazovanja računovođa u Bosni i Hercegovini

Datum diplomiranja: 22.06.2023.

Adin Sahanić

Uloga interneta I savremenih tehnologija u implementaciji e-poslovanja sa posebnim osvrtom na oblast trgovine

Datum diplomiranja: 18.11.2024.

Vedad Husejnbašić

Struktura i sadržaj godišnjeg izvještaja preduzeća

Datum diplomiranja: 04.10.2023.

Zehrid Marmarac

Analiza finansijskih izvještaja kao ključni zadatak finansijskog menadžera u procesu donošenja odluka

Datum diplomiranja: 27.06.2023.

Ragifa Ćosić

Komparativna analiza finansijskih izvještaja odabranih preduzeća u trgovačku djelatnost

Datum diplomiranja: 13.01.2024.

Hava Džananović

Strateško I operativno planiranje novčanih tokova u cilju očuvanja likvidnosti

Datum diplomiranja: 15.09.2023.

Elvin Mešić

Računovodstveni obuhvat investicije I izgradnje solarne elektrane u svijetlu primjene međunarodnih računovodstvenih standarda

Datum diplomiranja: 30.03.2024.

Mahir Hublić

Uloga interne revizije u sistemu poslovanja banke

Datum diplomiranja: 30.03.2024.

Inela Demirović

Evaluacija i kontrola strategije preduzeća kao faza procesa strateškog mennadžmenta

Datum diplomiranja: 18.05.2024.

Anes Hodžić

Kontinuirano ostvarivanje dobiti kao vrhunski cilj preduzeća i uslovi u kojima preduzeće odustaje od vrhunskog cilja

Datum diplomiranja: 18.05.2024.

Azur Uščuplić

Analiza efikasnosti poslovnih funkcija proizvodnog preduzeća

Datum diplomiranja: 18.05.2024.

Mejra Hrustanović

Uticaj ekonomske krize I inflacije na finansijsku stabilnost I finansijski polozaj preduzeća

Datum diplomiranja: 30.03.2024.

Emina Tinjić

Implementacija strategije kao faza procesa

Datum diplomiranja: 27.02.2024.

Maida Bektić

Specifičnost djelovanja interne I eksterne revizije u privatnom i javnom sektoru

Datum diplomiranja: 27.02.2024.

Alem Smajić

Upotreba informacionih sistema za unapređenje usluga

Datum diplomiranja: 27.02.2024.

Hajrija Softić

Sistem planiranja i poslovni plan preduzeća

Datum diplomiranja: 13.01.2024.

Inela Imamović

Uloga IT u presecu upravljanja preduzećem

Datum diplomiranja: 13.01.2024.

Jasmina Baručić

Uloga I značaj ERP sistema u unapređenju poslovanja savremenih preduzeća

Datum diplomiranja: 18.11.2023.

Džejlana Nukić

Proces strateškog menadzmenta sa posebnim osvrtom na analizu I predviđanje vanjskog okruzenja

Datum diplomiranja: 18.11.2023.

Almedina Husić

Upravljanje novčanim tokovima u cilju uspostave I odrzavanja likvidnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 04. 11. 2023.

Kemal Kamenjašević

Peventivna uloga interne kontrole i revizije u anticipiranju budućih rizika

Datum diplomiranja: 04.11.2023.

Nudžejma Osmanbegović

Prevencija i detekcija manipulacija u finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 04.11.2023.

Mediha ABD El Rahman Repeša

Formulacija strategije preduzeća

Datum diplomiranja: 04. 11. 2023.

Ermin Isić

Finansiranje kompanije XY sredstvima investicijskog fonda

Datum diplomiranja: 13.10.2023.

Jasmin Čamdžić

Značaj I uloga revizije u sistemu poslovanja preduezća

Datum diplomiranja: 13. 10. 2023.

Amila Šabanović

Metode finansiranja u funkciji uspostave dugoročne likvidnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 06.09.2023.

Husein Hasić

Donošenje odluke o finansiranju kao ključne odluke finansijskog menadžementa

Datum diplomiranja: 25.08.2023.

Džana Marmarac

Upravljanje zalihama s ciljem minimiziranja troškova zaliha

Datum diplomiranja: 25.08.2023.

Hasan Srkalović

Razvoj finansijskih tržišta kao preuslov jačanja finansijskog sistema u BiH

Datum diplomiranja: 27.06.2023.

Hajra Suljić

Uticaj računovodstvenih politika na vrednovanje imovine

Datum diplomiranja: 24.06.2023.

Edin Ibrahimkadić

Upravljanje obrtnim kapitalom u cilju uspostave i održavanja likvidnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 24.06.2023.

Seid Mehić

Investiranje i finansiranje kao ključne odluke finansijskog menadžmenta

Datum diplomiranja: 24.06.2023.

Maja Husić

Aktivnosti i značaj upravljačkog računovodstva u funkciji donošenja poslovnih odluka

Datum diplomiranja: 22.06.2023.

Maida Alić

Računovodstvene informacije u funkciji upravljanja privrednim društvom

Datum diplomiranja: 09.06.2023.

Ersan Šuša

Interna revizija javnog preduzeća s posebnim osvrtom na strategiju preduzeća

Datum diplomiranja: 19.04.2023.

Haris Hadžimehmedović

Finansijska politika kao ključni elemenat upravljkanja finansijama

Datum diplomiranja: 25.02.2023.

Dželila Hajdarović

Dugoročno i kratkoročno planiranje novčanih tokova u cilju očuvanja likvidnosti

Datum diplomiranja: 25.02.2023.

Maja Begunić

Struktura finansiranja na primjeru predškolske ustanove "Aladin"

Datum diplomiranja: 25.02.2023.

III. GENERACIJA

Mehmed Čajić

Operativno planiranje - funkcije i instrumenti

Datum diplomiranja: 19.09.2022.

Nadina Đogić

Postupak izrade i sadržaj poslovnog plana proizvodnog preduzeća

Datum diplomiranja: 19.09.2022.

Aiša Ćorić

Horizontalna i vertikalna analiza poslovanja preduzeća

Datum diplomiranja: 19.09.2022.

Jasmina Ribić

Računovodstveni tretman poslovnih spajanja preduzeća

Datum diplomiranja: 19.09.2022.

Elvedina Džambić

Uticaj elektronskog bankarstva na kvalitet bankarskih usluga

Datum diplomiranja: 10.10.2022.

Sabina Pozderović

 Poređenje primjene tradicionalne metode obračuna troškova i ABC metode.

Datum diplomiranja: 11.10.2022.

Sanida Ahmetović

Etika u borbi protiv poslovnih prevara

Datum diplomiranja: 22.10.2022.

Alma Haskić

Godišnji izvještaj poslovanja preduzeća

Datum diplomiranja: 22.10.2022.

Miran Mujačić

Uticaj Cyber kriminala na poslovanje bankarskog sektora

Datum diplomiranja: 27.10.2022.

Emina Džebić

Specifičnost vrednovanja prihoda prema MSFI 15

Datum diplomiranja: 27.10.2022.

Mirsad Musić

"Just in time metoda obračuna troškova"

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Semra Hasanović

Analiza finansijskih izvještaja odabranog preduzeća

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Selma Hasanović

"Pokazatelji poslovne aktivnosti"

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Džana Bedak

Tradicionalna i savremena metoda obračuna troškova na primjeru preduzeća

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Larisa Pejić

Analiza tačke pokrića u preduzeću

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Sabrina Mujkić

Tehnike i metode obračuna zaliha

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Nermin Joldić

Upravljanje potraživanjima od kupaca u cilju očuvanja likvidnosti

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Sedina Subašić

Teorijski pristup analizi poslovanja preduzeća

Datum diplomiranja: 05.11.2022.

Amra Ćišija

Analiza finansijskih izvještaja u funkciji prevencije računovodstvenih prevara

Datum diplomiranja: 05.11.2022.

Mumić Arnela

Crvene zastavice kao indikatori prevara

Datum diplomiranja: 05.11.2022.

Haidin Bajraktarević

Analitički instrumentarij u funkciji efikasnog upravljanja potraživanjima od kupaca

Datum diplomiranja: 24.11.2022.

Eldar Osmanović

Primjena obračuna troškova po aktivnostima u preduzeću ''Miros'' d.o.o.

Datum diplomiranja: 12.11.2022.

Eldina Hodžić

Evidentiranje stalnih sredstava u preduzeću X

Datum diplomiranja: 12.11.2022.

Amila Huskić

Uloga računovodstvenih servisa u finansijskom izvještavanju malih preduzeća

Datum diplomiranja: 12.11.2022.

Fatima Delibajrić

Računovodstveno obuhvatanje poljoprivrede na primjeru kooperantske proizvodnje

Datum diplomiranja: 14.11.2022.

Elma Aljić

Upravljanje obrtnim kapitalom u cilju uspostave i odrzavanja likvidnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Fatima Kurdić

Uticaj finansijske krize izazvane COVID 19 na finansijsku stabilnost i finansijski položaj preduzeća

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Amir Hatić

Uticaj elektronskog bankarstva na unapređenje performansi poslovanja

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Naida Mujkić

Razvoj tržišta kapitala i tržišta novca u funkciji jačanja finansijskog sistema u BiH

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Ajdina Halvadžić

Uloga forenzičkog računovodstva u suzbijanju cyber kriminala

Datum diplomiranja: 24.11.2022.

Eldin Mujkanović

"Računovodstveno praćenje zaliha trgovačke robe"

Datum diplomiranja: 21.11.2022.

Naida Mehinović

Uticaj internih kontrola na pouzdanost finansijskih izvještaja preduzeća u FBIH

Datum diplomiranja: 21.11.2022.

Asmir Buljubašić

"Savremene metode i tehnike za ocjenu isplativosti ulaganja i rizik ulaganja"

Datum diplomiranja: 22.11.2022.

Selvedin Dubravac

Računovodstveno evidentiranje i izvještavanje o najmovima prema MSFI 16

Datum diplomiranja: 22.11.2022.

Mirela Mehanović

Indirektni porezi u BiH

Datum diplomiranja: 22.11.2022.

Alma Mujagić

Uticaj informacionih tehnologija na moderne računovodstvene sisteme

Datum diplomiranja: 22.11.2022.

Medina Mulahusejnović

Računovodstveno praćenje obrtničke djelatnosti u FBIH

Datum diplomiranja: 24.11.2022.

Sedina Đulović

"Specifični oblici finansiranja preduzeća - prednosti i nedostaci"

Datum diplomiranja: 24.11.2022.

Medina Mustafić

Specifičnosti i mogućnosti primjene savremenih metoda obračuna troškova u proizvodnim preduzećima

Datum diplomiranja: 29.10.2022.

Jasmina Mešić

Upravljanje zalihama i obavezama prema dobavljačima s ciljem minimiziranja troškova

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Aldina Husić

Analiza finansijskih izvještaja kao efikasan upravljački instrumetarij u rukama finansijskog menadžmenta

Datum diplomiranja: 05.11.2022.

Melisa Buljić

 Primjena etičkih načela interne revizije na primjeru preduzeća

Datum diplomiranja: 19.11.2022.

Melika Memić

"Savremene metode i tehnike upravljanja potraživanja od kupaca"

Datum diplomiranja: 22.11.2022.

II. GENERACIJA

Ahmed Zulić

„Računovodstveni obuhvat stalnih materijalnih sredstava„

Datum diplomiranja: 29.10.2021.

Tarik Ćatić

Planiranje, kontrola, analiza i izvještavanje o novčanim tokovima

Datum diplomiranja: 20.09.2021.

Haris Bečić

Djelatnost osiguranja u BiH s posebnim osvrtom na osiguranje Aura AD Banja Luka

Datum diplomiranja: 30.10.2021.

Adnan Smajlović

Upravljanje kreditnim rizikom na primjeru Intesa San Paolo BiH

Datum diplomiranja: 30.10.2021.

Ahmed Livadić

Analiza finansijskih izvještaja na primjeru Uniqa Banka dd Sarajevo

Datum diplomiranja: 16.10.2021.

Melisa Mušanović

Modeli restruktuiranja preduzeća

Datum diplomiranja: 20.09.2021.

Mirela Isić

Analiza finansijskih izvještaja odabranih preduzeća

Datum diplomiranja: 30.10.2021.

Edina Kantić

Uticaj indirektnih i direktnih poreza na finansijsko naprezanje i finansijski položaj preduzeća u BiH

Datum diplomiranja: 16.11.2021.

Nermina Kalić

Upravljanje vlastitim i tuđim izvorima finansiranja u cilju održanja likvidnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 20.09.2021.

Mevlija Hamidović

Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na formulisanje strategije preduzeća

Datum diplomiranja: 29.10.2021.

Irena Pristav

Računovodstvo trgovačkih funkcija: Nabava, skladištenje, prodaja

Datum diplomiranja: 05.05.2021.

Dijana Škapurević

Tradicionalna i savremena metoda obračuna troškova na primjeru preduzeća

Datum diplomiranja: 13.11.2021.

Amira Komarica

Značaj primjene IT u oblasti finansija sa posebnim osvrtom na oblast računovodstva

Datum diplomiranja: 09.10.2021.

Emina Kantić

Utjecaj pandemije COVID-19 na finansijsko izvještavanje i uspješnost poslovanja srednjih preduzeća

Datum diplomiranja: 15.10.2021.

Lejla Pazarac

Lažno finansijsko izvještavanje kao vid kriminalne radnje u finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 12.11.2021.

Amela Kušljugić

Metode analize finansisjkih izvještaja u prvencije računovodstvenih prevara

Datum diplomiranja: 12.11.2021.

Maida Avdić

Računovodstveni obuhvat kriptovaluta

Datum diplomiranja: 09.10.2021.

Samra Avdihodžić

Uloga interne kontrole i revizije u sprečavanju prevara u finansijskim izvještajima institucija FBiH

Datum diplomiranja: 16.10.2021.

Sabina Ibrić

Uloga forenzičke revizije u otkrivanju prevara

Datum diplomiranja: 04.12.2021.

Eldina Subašić

Uticaj etike na kvalitet finansijskih izvještaja

Datum diplomiranja: 16.04.2021.

Irma Mujkić

Upravljanje stalnom imovinom u funkciji jačanja finansijskog položaja preduzeća

Datum diplomiranja: 20.12.2021.

Albin Haskić

Principi korporativnog upravljanja na primjeru BiH

Datum diplomiranja: 15.01.2021.

Alena Huskić

Efikasnost tržišta kapitala u BiH

Datum diplomiranja: 06.04.2021.

Alma Blažević

Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na implementaciju strategije

Datum diplomiranja: 23.12.2021.

Edin Bajramović

Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na stratešku analizu i predviđanje okruženja.

Datum diplomiranja: 23.12.2021.

Jasmin Đukić

Računovodstveno praćenje rashoda na primjeru korisnika XY

Datum diplomiranja: 04.15.2022.

Jasmin Zahirović

Evidentiranje stalnih sredstava u preduzeću „X“

Datum diplomiranja: 28.04.2021.

Maida Šehić

Uticaj PDV-a na finansijsko naprezanje preduzeća u BiH

Datum diplomiranja: 28.04.2021.

Merima Aličković

Vlastiti vs. tuđi izvori financiranja u funkciji jačanja financijskog položaja preduzeća

Datum diplomiranja: 16.04.2021.

Mirela Muminović

Specifičnosti računovodstva budžeta na primjeru budžetskog korisnika XY

Datum diplomiranja: 04.12.2021.

Amela Bećarević

Pranje novca kao vid kriminalne radnje u finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 16.10.2021.

Ašir Mujčić

Uticaj primjene informacionih tehnologija u postupku računovodstvenog obuhvatanja najma prema MSFI 16

Datum diplomiranja: 21.09.2021.

Nedžada Ćivić

Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na evaluaciju i kontrolu strategije

Datum diplomiranja: 29.10.2021.

Selma Talić

Optimizacija strukture kapitala

Datum diplomiranja: 12.11.2021.

Tidža Grbović

Konsolidacija finansijskih izvještaja u procesu poslovnih kombinacija

Datum diplomiranja: 12.11.2021.

Nerma Šečić

Kompjuterski kriminal kao vid kriminalne radnje u finansijskim izvjestajima s osvrtom na stanje u FBiH

Datum diplomiranja: 04.12.2021.

Dženan Majdančić

"Savremene vs. tradicionalne metode i tehnike upravljanja investicionim projektima"

Datum diplomiranja: 14.11.2022.

Mesud Selimović

Dugoročni aspekt upravljanja novčanih tokova

Datum diplomiranja: 02.10.2021.

Mirza Jusufović

Ocjena boniteta na osnovu analize finansijskog položaja preduzeća„

Datum diplomiranja: 15.04.2021.

Mustafa Sarajlić

Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na oblikovanje strateškog usmjerenja

Datum diplomiranja: 09.06.2023.

Adis Abdurahmanović

 "Efikasno upravljanje obrtnim kapitalom u cilju maksimiziranja dobiti u dugom roku"

Datum diplomiranja: 14.11.2022.

Alema Alispahić

Ocjena boniteta na osnovu analize imovinskog položaja preuzeća

Datum diplomiranja: 16.04.2021.

Aldina Buljić-Kapetančić

Povezanost i uticaj primjenjenih metoda finansiranja na likvidnost preduzeća

Datum diplomiranja: 19.11.2021.

Samir Džambić

Uticaj izbora računovodstvenih politika na finansijski položaj preduzeća i uspješnosti poslovanja preduzeča ABC d.o.o

Datum diplomiranja: 28.04.2021.

Melisa Fazlić-Avdić

Stanje i perspektive razvoja finansijskog sistema i finansijskih tržišta u BiH i zemalja u okruženju

Datum diplomiranja: 05.03.2021.

Ensar Huseinbašić

Nadzor i kontrola u bankarskom poslovanju na primjeru Addiko Bank d.d. Sarajevo

Datum diplomiranja: 12.02.2021.

Edin Tubić

Uticaj računovodstvenih politika na finansijski rezultat

Datum diplomiranja: 29.01.2021.

Nijaz Kadrić

„Pretpostavke i instrumenti analize finansijskih izvještaja preduzeća, s primjerom iz prakse „

Datum diplomiranja: 29.01.2021.

Vedrana Vareškić

Finansijska analiza u funkciji planiranja budućeg poslovanja JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine

Datum diplomiranja: 08.11.2021.

Edin Tubić

Uticaj računovodstvenih politika na finansijski rezultat

Datum diplomiranja: 29.01.2021.

Nijaz Kadrić

„Pretpostavke i instrumenti analize finansijskih izvještaja preduzeća, s primjerom iz prakse „

Datum diplomiranja: 29.01.2021.

I. GENERACIJA

Selma Bećić

Kreativno računovodstvo i manipulacija finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 13.10.2020.

Edina Čajić

Računovodstveni tretman MRS-a 7 kroz izvještaj o novčanim tokovima uvažavajući direktnu I indirektnu metodu

Datum diplomiranja: 14.10.2020.

Merima Ćosić

Specifičnosti računovodstva maloprodajnog preduzeća na primjeru preduzeća Madjeex doo Tuzla

Datum diplomiranja: 15.10.2020.

Amra Deljkić Vuković

Računovodstveno obuhvatanje prihoda I rashoda banaka u FBiH

Datum diplomiranja: 13.03.2021.

Azra Djedović

Dugoročni i kratkoročni aspekt upravljanja novčanim tokovima

Datum diplomiranja: 22.02.2021.

Samir Dropić

Računovodstveni obuhvat poslovnih procesa u transportnom preduzeću

Datum diplomiranja: 29.03.2021.

Selma Duranović

Vlastiti vs tuđi izvori finansiranja u funkciji jačanja finansijskog položaja preduzeća

Datum diplomiranja: 19.12.2020.

Zijada Efendić

Planiranje, analiza i izvještavanje o novčanim tokovima u funkciji uspješnog    upravljanja likvidnošću preduzeća

Datum diplomiranja: 08.11.2020.

Fatima Hodžić

Finansijski i računovodstveni aspekt otkupa poljoprivrednih proizvoda u ruralnim zajednicama

Datum diplomiranja: 08.02.2021.

Sabina Kušljugić

Specifični oblici finansiranja preduzeća - prednosti i nedostaci

Datum diplomiranja: 08.12.2020.

Amra Jašarević

Računovodstveni i porezni tretman transfernih cijena

Datum diplomiranja: 19.12.2020.

Elma Dedukić

Uticaj metoda obračuna zaliha na finansijski rezultat preduzeća

Datum diplomiranja: 13.03.2021.

Meliha Hasić

Finansijsko planiranje kao ključna komponenta uspješnog poslovanja preduzeća

Datum diplomiranja: 11.10.2020.

Suada Abdi

Računovodstveni i porezni učinci najma prema MSFI

Datum diplomiranja: 17.10.2020.

Sanela Halidović

Kreativno računovodstvo kao uzrok stečaja na primjeru ZZ "Ratar" Brka"

Datum diplomiranja: 14.11.2020. .

Emira Hećimović

Uloga forenzičke revizije u funkciji smanjivanja računovodstvenih prevara

Datum diplomiranja: 11.04.2021.

Sabina Hećimović

Uloga etike i etičkog kodeksa za profesionalne računovođe i revizore u sprečavanju zloupotreba u finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 11.04.2021.

Jasmina Begović

Usvajanje post-kriznih bankarskih mjera u cilju upravljanja rizikom likvidnosti

Datum diplomiranja: 09.04.2021.

Elvira Musaefendić

Indirektni porezi u BiH - specifičnosti raspodjele indirektnih poreza u Federaciji BiH

Datum diplomiranja: 08.11.2020.

Elma Hajrović

Mjere prevencije računovodstvenih prevara i njihova primjena u BiH

Datum diplomiranja: 21.10.2020.

Zerina Karić

Specifičnosti finansijskog izvještavanja malih preduzeća

Datum diplomiranja: 14.11.2020.

Eldin Osmanbegović

Utvrđivanje poreza na dobit na primjeru preduzeća X

Datum diplomiranja: 08.11.2020.

Selmira Pelesić

Računovodstveno obuhvatanje poslovnih procesa u pekarskoj industriji

Datum diplomiranja: 12.10.2020.

Mustafa Musaefendić

Porez na dohodak u Federaciji BiH - specifičnosti poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti

Datum diplomiranja: 08.11.2020.

Muris Krličević

Računovodstveni i porezni tretman transfernih cijena 

Datum diplomiranja: 27.03.2021.

Melisa Kušljugić

Analiza finansijskih izvještaja i njena uloga u prevenciji računovodstvenih prevara

Datum diplomiranja: 21.03.2021.

Sadik Mehanović

Računovodstveni informacioni sistemi u funkciji upravljanja zalihama u proizvodnom preduzeću

Datum diplomiranja: 14.04.2021.

Elvisa Alić

Implementacija strategije proizvodnog preduzeća

Datum diplomiranja: 24.10.2020.

Lejla Šundrić

Računovodstveni i porezni aspekt rezerviranja i nepredviđenih obaveza 

Datum diplomiranja: 12.12.2020.

Denis Šundrić

Troškovi u savremenom poduzetništvu

Datum diplomiranja: 12.12.2020.

Reuf Zahirović

Računovodstveni i porezni aspekt rezerviranja i nepredviđenih obaveza 

Datum diplomiranja: 12.12.2020.

Eldina Lemeš

Sprječavanje računovodstvenih prevara primjenom tehnika analize finansijskih izvještaja

Datum diplomiranja: 06.12.2020.

Ermin Hodžić

Pretpostavke I instrumenti analize finansijskih izvještaja

Datum diplomiranja: 17.10.2020.

Nejla Muhić

Ključne komponente strateškog usmjerenja preduzeća kao koraka u procesu strateškog menadžmenta

Datum diplomiranja: 24.10.2020.

Samira Đulović

Utjecaj računovodstvenih politika na finansijski položaj uspješnosti preduzeća”

Datum diplomiranja: 06.12.2020.

Dženana Ramić

Organizovanje i funkcionisanje platnog prometa u poslovnim bankama na području BiH

Datum diplomiranja: 06.12.2020.

Senida Čeperković

Korporativno upravljanje i njegova uloga u sprečavanju i otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima

Datum diplomiranja: 11.04.2021.

Elida Agić

Analiza poslovanja samostalnih preduzetnika - Kreditna analiza sa aspekta zajmodavca na konkretnom primjeru

Datum diplomiranja: 21.03.2021.

Adis Agić

Analiza poslovanja samostalnih poduzetnika - kreditna analiza sa aspekta zajmodavca na konkretnom primjeru

Datum diplomiranja: 21.03.2021.

Adnan Bajraktarević

Krizni menadžment i strategije preduzeća u kriznim uslovima

Datum diplomiranja: 11.10.2020.

Emina Mahmutović

Operativni aspekt upravljanja novčanim tokovima u funkciji efikasnijeg upravljanaj likvidnošću tekuće imopvine preduzeća

Datum diplomiranja: 09.06.2023.

Elvedin Preldžić

Uticaj plaćanja poreznih obaveza na finansijsko naprezanje preduzeća

Datum diplomiranja: 19.04.2023.

Aida Bajraktarević

Primjena modela Balanced Scorecard na primjeru preduzeća

Datum diplomiranja: 11.10.2020.

Medina Šišić

Specifičnosti računovodstva budžeta na primjeru budžetskog korisnika XY

Datum diplomiranja: 26.04.2021.

Medina Šišić

Specifičnosti računovodstva budžeta na primjeru budžetskog korisnika XY

Datum diplomiranja: 26.04.2021.

Dženan Kadrić

Upravljanje novčanim tokovima sa posebnim akcentom na izvještaje o novčanim tokovima

Datum diplomiranja: 09.06.2023.

Medina Preldžić

Finansijski sistem kao generator ekonomskog razvoja BiH

Datum diplomiranja: 19.04.2023.

Adisa Kadrić

Uloga računovodstvenih servisa u finansijskom izvještavanju malih preduzeća

Datum diplomiranja: 28.11.2020.

Indira Ibradžić

PDV u Bosni i Hercegovini i njegova uporedba sa suvremenim poreznim sistemima

Datum diplomiranja: 20.03.2021.

Sanela Breljaković

Finansijsko planiranje kao ključna komponenta uspješnog poslovanja preduzeća

Datum diplomiranja: 19.10.2021.

Jasmina Banda

Porez na dohodak u Federaciji BiH - specifičnosti poreza od nesamostalnog rada

Datum diplomiranja: 20.03.2021.

Azra Atiković Sijerčić

Računovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda u osiguravajućim društvima u FBiH

Datum diplomiranja: 11.04.2021.

Azra Gakić

Specifični oblici finansiranja u funkciji jačanja finansijske stabilnosti preduzeća

Datum diplomiranja: 25.08.2023.

Jasmin Đukić

Računovodstveno praćenje rashoda na primjeru budžetskog korisnika XY

Datum diplomiranja: 15.04.2022.