Alumni

Alumni asocijacija visokoškolske ustanove FINRA

Alumni asocijacija FINRA je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi studenti koji su diplomirali na FINRA radi uspostavljanja i održavanja trajne veze između FINRA i njenih studenata nakon završetka studija.

Na FINRA u toku su odbrane završnih radova druge generacije studenata. Do sada je diplomiralo 195 studenta, čime su se stekli uslovi da se formira Alumni asocijacija Visokoškolske ustanove FINRA.

Formiran je Tim za izradu programa rada  Alumni asocijacije na FINRA u sastavu:

 1. Adnan Bajraktarević, predsjednik,
 2. Amra Jašarević, sekretar,
 3. Samir Dropić, član,
 4. Edina Čajić, član,
 5. Elma Hajrović, član,
 6. Aida Bajraktarević, član,
 7. Merima Ćosić, član

U Alumni asocijaciji  FINRA su i nastavnici:

 1. Dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra

OSNOVNI CILJEVI POSTOJANJA I RADA ALUMNI ASOCIJACIJE:

 • učlanjenje svih bivših studenata visokoškolske ustanove FINRA u Alumni asocijaciju kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja,
 • unapređenje rada visokoškolske ustanove FINRA  kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija, koje mogu obezbjediti članovi Alumni asocijacije,
 • razvijanje saradnje visokoškolske ustanove FINRA  sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti,
 • motivacija i unapređenje članova Alumni asocijacije u kontekstu poticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • razvijanje i afirmacija koncepta cjeloživotnog učenja članova u organizacijama u kojima su zaposleni,
 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje saradnje sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire,
 • afirmacija mjesta i uloge ekonomske struke u razvoju društva te diseminacija ekonomskih znanja i njihova primjena u praksi i zaštita interesa ekonomske struke prema kodeksu i pravilima struke.

          ALUMNI ASOCIJACIJA FINRA OMOGUĆAVA SVOJIM   ČLANOVIMA:

 • on-line registraciju (putem prilagođene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje međusobnih kontakata, izdavanje biltena Alumni asocijacije koji će pratiti aktuelna ekonomska zbivanja,
 • organizacija okruglih stolova, seminara i konferencija koje će tretirati aktuelna ekonomska i društvena pitanja, organizovanje programa obuke i treninga za članove Alumni asocijacije u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informacionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti rad i razvoj u okviru naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • pružanje podrške članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative, formiranje alumni centra za praćenje karijere, kako bi članovi Alumni asocijacije imali, kroz međusobnu saradnju, pristup informacijama o mogućnosti daljeg usavršavanja i priliku za konkurisanje na pozicije koje bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i kvalifikacijama,
 •  pristup biblioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), online kataloge, bibliografije itd.

Svi diplomirani studenti visokoškolske ustanove FINRA su zaposleni, što nije bio slučaj prije upisa na FINRA. FINRA je na ovaj način ispunila jedan od svojih ključnih ciljeva, a to je da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.