Alumni

Alumni

Alumni asocijacija Visoke škole FINra

Alumni asocijacija Visoke škole FINra je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi studenti koji su diplomirali na Visokoj školi FINra radi uspostavljanja i održavanja trajne veze između Visoke škole FINra i njenih studenata nakon završetka studija.

Na Visokoj školi FINra u toku su odbrane završnih radova prve, zlatne generacije studenata. Do sada je diplomiralo 30 od 61. studenta, čime su se stekli uslovi da se formira Alumni asocijacija Visoke škole FINra.

Studenti koji su diplomirali na FINra su: Adnan Bajraktarević, Aida Bajraktarević, Meliha Hasić, Selmira Pelesić, Selma Bečić, Edina Čajić, Merima Ćosić, Suada Abdi, Ermin Hodžić, Elma Hajrović, Elvisa Alić, Nejla Muhić, Mustafa Musaefendić, Elvira Musaefendić, Eldin Osmanbegović, Zijada Efendić, Zerina Karić, Melisa Kušljugić, Sanela Halidović, Adisa Kadrić, Samira Đulović, Dženana Ramić, Eldina Lemeš, Sabina Kušljugić, Lejla Šundrić, Denis Šundrić, Selma Duranović, Amra Jašarević, Fatima Hodžić i Azra Džombić.

Formiran je Tim za izradu programa rada  Alumni asocijacije na FINra u sastavu:

 1. Adnan Bajraktarević, predsjednik,
 2. Amra Jašarević, sekretar,
 3. Samir Dropić, član,
 4. Edina Čajić, član,
 5. Elma Hajrović, član,
 6. Aida Bajraktarević, član,
 7. Merima Ćosić, član

U Alumni asocijaciji  FINra su i nastavnici:

 1. Dr.sc. Edin Glogić, profesor na FINra

OSNOVNI CILJEVI POSTOJANJA I RADA ALUMNI ASOCIJACIJE:

 • učlanjenje svih bivših studenata Visoke škole FINra u Alumni asocijaciju kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja,
 • unapređenje rada Visoke škole FINra  kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija, koje mogu obezbjediti članovi Alumni asocijacije,
 • razvijanje saradnje Visoke škole FINra sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti,
 • motivacija i unapređenje članova Alumni asocijacije u kontekstu poticanja stručnih i naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • razvijanje i afirmacija koncepta cjeloživotnog učenja članova u organizacijama u kojima su zaposleni,
 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje saradnje sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire,
 • afirmacija mjesta i uloge ekonomske struke u razvoju društva te diseminacija ekonomskih znanja i njihova primjena u praksi i zaštita interesa ekonomske struke prema kodeksu i pravilima struke.

ALUMNI ASOCIJACIJA FINra OMOGUĆAVA SVOJIM ČLANOVIMA:

 • on-line registraciju (putem prilagođene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje međusobnih kontakata, izdavanje biltena Alumni asocijacije koji će pratiti aktuelna ekonomska zbivanja,
 • organizacija okruglih stolova, seminara i konferencija koje će tretirati aktuelna ekonomska i društvena pitanja, organizovanje programa obuke i treninga za članove Alumni asocijacije u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informacionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti rad i razvoj u okviru naučno-istraživačkih aktivnosti,
 • pružanje podrške članovima Alumni asocijacije da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, kroz obrazovne i istraživačke inicijative, formiranje alumni centra za praćenje karijere, kako bi članovi Alumni asocijacije imali, kroz međusobnu saradnju, pristup informacijama o mogućnosti daljeg usavršavanja i priliku za konkurisanje na pozicije koje bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i kvalifikacijama,
 •  pristup biblioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), online kataloge, bibliografije itd.

Svi diplomirani student Visoke škole FINra su zaposleni, što nije bio slučaj prije upisa na FINra. FINra je na ovaj način ispunila jedan od svojih ključnih ciljeva, a to je da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.