Centar za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju

Centar za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju organizovan je kao zasebna organizaciona jedinica u sastavu FINra. Osnovan je dana 07.06.2019. godine, Odluka broj: 03-98-2/19 .

Polja djelovanja

Fokus istraživanja Centra je u: ekonomiji i ostalim društvenim naukama, pravu i pravnim naukama, računarstvu i informacionim tehnologijama.

U Centru za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju obavljaju se sljedeće specijalizovane aktivnosti:

  • provode se naučna i razvojna istraživanja u poljima za koje je FINra matična, na projektima ostvarenim na konkursima, a koji se finansiraju iz sredstava budžeta države, entiteta, lokalnih zajednica, kao i fondova Evropske Unije i drugih domadih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i na projektima za tržište i ostalim aktivnostima, u skladu sa Zakonom i Statutom,
  • razvijaju se kompetencije za provođenje istraživanja u specijalizovanim područjima u skladu sa najboljom savremenom istraživačkom praksom i na nivou koja je usporediva sa onom u vodećim evropskim i svjetskim istraživačkim organizacijama,
  • razvijaju se metode istraživanja primjerene pojedinim područjima istraživanja,
  • razvoj i implementacija novih tehnologija,
  • planiraju se buduće potrebe za angažovanjem unutar istraživačkih područja, kako bi se osigurao potreban istraživački kapacitet za obrađivanje tema koje se smatraju relevantnim u pojedinim istraživačkim područjima,
  • identifikuju se potrebe i nabavlja istraživačka infrastruktura za razvoj specijalizovanih područja istraživanja (knjiga, časopisa, baza podataka, softvera i dr.),
  • sistemski se prikuplja javno dostupni podaci i provode se ciljana terenska istraživanja u specijalizovanim područjima istraživanja,
  • definišu se i pripremaju javno dostupnim sadržaji iz pojedinih istraživačkih područja (baze podataka, studije, stručne publikacije, vodiče, izvještaje, priručnike i sl.).

Rad na projektima obavljaju projektni timovi koji se formiraju nezavisno od rasporeda saradnika i članova unutar organizacionih jedinica, a u skladu sa potrebama svakog pojedinačnog projekta. Projekte za tržište organizuju i vode koordinatori projekata, koje imenuje direktor FINra, a na prijedlog voditelja Centra za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju.

Članovi centra

Mr.sc. Adem Azapagić

Voditelj

Mr. sc. Aldijana Omerović

Saradnik

Nermina Kalić, bacc. finansija i računovodstva

Saradnik

Aiša Ćorić, bacc. finansija i računovodstva

Saradnik

Mehmed Čajić, bacc. finansija i računovodstva

Saradnik