Odluke

 
 

Odluke

 1. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za akademsku 2016-17. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 3. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2016-17. godinu
 4. Odluka o konsitutisanju Senata
 5. Odluka o usvajanju Statuta
 6. Odluka o usvajanju Strategije razvoja
 7. Odluka o usvajanju Međunarodne strategije razvoja
 8. Odluka o usvajanju Politike osiguranja kvaliteta
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o sistemu za osiguranje kvaliteta
 10. Odluka o imenovanju Tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 11. Odluka o formiranju Komisije za osiguranje kvaliteta
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Plana realizacije za akademsku 2016-17. godinu
 13. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 14. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 15. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave
 16. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 17. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja
 18. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2018-19. godinu
 19. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 20. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna silabusa predmeta
 21. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strategije razvoja
 22. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 23. Zaključak o podnošenju prijedloga za osnivanje oragnizacione jedinice
 24. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 25. Odluka o utvrđivanju datum apočetka nastave za akademsku 2019-20. godinu
 26. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 27. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2019-20. godinu
 28. Odluka o usklađivanju silabusa NPiP predmeta studijskog programa Finansije i računovodstvo
 29. Odluka o usvajaju prijedloga Komisije za osiguranje kvaliteta o uspostavljanju međunarodne saradnje u akademskoj 2019-20. godini
 30. Odluka o održavanju konsultacija za akademsku 2019-20. godinu
 31. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 32. Odluka o usvajanju prijedloga za provođenje procedure za izradu novog studijskog programa i novog studijskog smjera
 33. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u ljetnom semestru akademske 2019-20. godine
 34. Odluka o usvajanju Pravilnika za usvajanje novih studijskih programa, izmjenu nastavnog plana i programa i silabusa
 35. Odluka o usvajanju Pravilnika o uslovima u postupku izbora nastavnika i saradnika
 36. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za ljetni semestar akademske 2019-20. godine
 37. Odluka o usvajanju Pravilnika o završnom radu
 38. Odluka o usvajanju Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi
 39. Odluka o usvajanju uputstva za izradu završnog rada
 40. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju
 41. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta
 42. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja novog studijskog programa Računarstvo i informatika
 43. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvoođenja novog studijskog usmjerenja
 44. Odluka o usvajanju izvještaja za održavanje online nastave i mjerama za unaprijeđenje nastavnog procesa
 45. Odluka o održavanju konsultacija za ljetni semestar u akademskoj 2019-20. godini
 46. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za osiguranje kvaliteta
 47. Odluka o usvajanju Samoevaluacijskog izvještaja za period 2016-2020.
 48. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za studijski program Računarstvo i informatika za akademsku 2020-21. godinu
 49. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 50. Odluka o usvajanju Plana realizacije za studijski program Finansije i računovodstvo za akademsku 2020-21.
 51. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2020-21. godinu
 52. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa u okviru postojećeg studijskoG programa „Finansije i računovodstvo“
 53. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u akademskoj 2020-21. godini
 54. Odluka o usvajanju Smjernica za izradu Strategije razvoja FINra za period 2021-2025. godine
 55. Odluka o potvrđivanju mandata i usvajanju novih članova Senata Visoke škole FINra
 56. Odluka o izmjenama i dopunama akademskog kalendara za 2022/2023. godinu.
 57. Odluka o imenovanju voditelja i saradnika Centra za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju
 58. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta FINra (23.12.2020. godine)
 59. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za osiguranje kvaliteta za akademsku 2019-2020. godinu
 60. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta 29.03.2021. godine
 61. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana aktivnosti Komisije za osiguranje kvaliteta za akademsku 2020-2021. godinu
 62. Odluka o izmjenama Akademskog kalendara Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra za akademsku 2020-2021. godinu
 63. Odluka o usvajanju prijedloga za osnivanje Vijeća studijskog programa
 64. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Centra za naučno-istraživački rad za kalendarsku 2021. godinu
 65. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za osiguranje kvaliteta za akademsku 2020-2021. godinu
 66. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove “Univerzitet FINra”
 67. Odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke za imenovanje Komisije matičara
 68. Odluka  o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja studijskih programa
 69. Odluka o izmjenama Akademskog kalendara visokoškolske ustanove FINra za akademsku 2021-2022. godinu
 70. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave visokoškolske ustanove FINra za ljetni semestar za akademsku 2021-2022. godinu
 71. Odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2022. godinu.
 72. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju visokoškolske ustanove FINra (22.02.2022. godine)
 73. Odluka o usvajanju Samoevaluacijskog izvještaja za akademsku 2020-2021. godinu
 74. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta visokoškolske ustanove FINra (22.02.2022. godine)
 75. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta visokoškolske ustanove FINra (26.05.2022. godine)
 76. Odluka o utvrđivanju termina ispitnih rokova za akademsku 2022-2023. godinu
 77. Odluka o usvajanju Pravilnika o izradi matrice ishoda učenja visokoškolske ustanove FINra
 78. Odluka o usvajanju Pravilnika o naučnim oblastima
 79. Odluka o usvajanju Programa praktične obuke kandidata visokoškolske ustanove FINra
 80. Odluka o usvajanju prijedloga za izmjene i dopune Statuta visokoškolske ustanove FINra (06.09.2022. godine)
 81. Odluka o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa i silabusa u okviru studijskog programa „Računarstvo i informatika“
 82. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2022-2023. godinu.
 83. Odluka  o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa i silabusa u okviru studijskog programa „Finansije i računovodstvo“
 84. Odluka o dodatnom ispitnom terminu za akademsku 2021-2022. godinu
 85. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta visokoškolske ustanove FINra (01.10.2022. godine)
 86. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta visokoškolske ustanove FINra (07.10.2022. godine)
 87. Odluka o usvajanju Pravilnika o razvoju karijera visokoškolske ustanove FINra
 88. Odluka o usvajanju Strategije međunarodne saradnje
 89. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Elaborata o opravdanosti izvođenja studijskog programa “Ekološka poljoprivreda”
 90. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Elaborata o opravdanosti izvođenja studijskog programa “Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”
 91. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Elaborata o opravdanosti izvođenja studijskog programa “Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”
 92. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave visokoškolske ustanove FINra za akademsku 2022-2023. godinu
 93. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave za novi studijski program u postupku licenciranja „Ekološka poljoprivreda“
 94. Odluka o usvajanju Plana za akreditaciju studijskih programa “Finansije i računovodstvo” i “Računarstvo i informatika” visokoškolske ustanove FINra
 95. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave za novi studijski program u postupku licenciranja „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje
 96. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave za novi studijski program u postupku licenciranja „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”
 97. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika za usvajanje novih studijskih programa, izmjenu nastavnog plana i programa i silabusa visokoškolske ustanove FINra
 98. Odluka o usvajanju prijedloga za izmjene i dopune Statuta visokoškolske ustanove FINra (01.10.2022. godine)
 99. Odluka o usvajanju Ukupnog opterećenja nastavnika
 100. Odluka o imenovanju članova Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju visokoškolske ustanove FINra
 101. Odluka o imenovanju Tima za izradu Samoevaluacijskog izvještaja za studijske programe “Finansije i računovodstvo” i “Računarstvo i informatika”
 102. Odluka o imenovanju voditelja i saradnika Centra za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju
 103. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije nastave visokoškolske ustanove FINra za ljetni semestar za akademsku 2022-2023. godinu
 104. Odluka o usvajanju Izvještaja o poduzetim aktivnostima na realizaciji Akcionog plana za provođenje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove FINra
 105.  Odluka o usvajanju  Akademskog kalendara visokoškolske ustanove FINra za akademsku 2023-2024. godinu