Akreditacija

Jedinstven spoj teorije i prakse

AKREDITACIJA

 1. Akcioni plan za provođenje preporuka o akreditaciji FINra
 2. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana FINra

KRITERIJI

 1. Odluka o kriterijima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 47/17)
 2. Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 96/16)

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 9/16)
 2. Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 8/17)

OSTALI DOKUMENTI

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH (”Službeni glasnik BiH” broj 26/19).
 2. Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH” broj 100-11).
 3. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (maj 2015.)
 4. Osiguranje kvaliteta u obrazovanju – Evropska iskustva i prakse (HEA) (2011.)
 5. Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškolskih ustanova (2016.)
 6. Vodič za internu i eksternu evaluaciju visokoškolskih institucija u BiH

VODIČ ZA STUDENTE KROZ PROCES AKREDITACIJE

PREPORUKA o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla

RJEŠENJE o akreditaciji Visoke škole FINra Tuzla

Dokaz da su naše diplome međunarodno priznate, možete pogledati na linku: DIPLOMA