VAŠ PARTNER U USPJEŠNOJ KARIJERI I PROCESU OBRAZOVANJA

Studijski programi

Stipendije

međunarodna saradnja

E-nastava

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINRA TUZLA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Na osnovu člana 98. i 101. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje, 5/22, 11/22 i 16/22), Odluke Vlade TK broj: 02/1-34-12995-2/23 od 20.06.2023., o davanju prethodne saglasnosti na utvrđeni broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2023/24. godini, Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2023/2024. godini Senata visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla broj: 02-345-3/23 od 06.04.2023. godine, Senat akreditovane visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, raspisuje:

KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINRA TUZLA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Akreditovana visokoškolska ustanova FINRA Tuzla u akademskoj 2023/2024. godini vrši upis redovnih, vanrednih i DL studenata na I godinu kako slijedi:

Član 1.

1. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Finansije i računovodstvo“ sa usmjerenjima: „Računovodstvo, porezi i revizija“, “Finansije, bankarstvo i osiguranje“ i „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“;

2. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova i trogodišnjeg akademskog studija – 6 semestara – 180 ECTS bodova na licencirani studijski program „Računarstvo i informatika“ sa usmjerenjem „Programsko/softversko inženjerstvo“ ;

3. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“ sa usmjerenjima „Poduzetnički menadžment“ i „Menadžment digitalnog poslovanja“;

4. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Ekološka poljoprivreda“ sa usmjerenjem „Ekološka poljoprivreda“;

5. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova sa usmjerenjem „Ugostiteljstvo i turizam“, i trogodišnjeg akademskog studija – 6 semestara – 180 ECTS bodova sa usmjerenjima „Turistički vodič“ i „Gastronomija/Kulinarstvo“, na licencirani studijski program „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“.

Član 2.

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog akademskog studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2023/2024. godinu je sljedeći:

Studijski programiRedovni studentiVanredni studentiDistance Learning (DL)Ukupno
Finansije i računovodstvo20251055
Računarstvo i informatika1525535
Savremeni menadžment i digitalno poslovanje105520
Ekološka poljoprivreda105520
Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija105520
UKUPNO   150

Član 3.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Član 4.

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici visokoškolske ustanove FINra Tuzla do 30.09.2023. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata.

Član 5.

Za upis na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks. Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 6.

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, zajedno sa dokazom o uplaćenoj upisnini i prvoj rati školarine, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9. Za više informacije kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona: +38735/310-390, te putem e-maila: studentskasluzba@finra.ba, info@finra.ba i finra.studentskasluzba@gmail.com.

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove FINRA Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA FINRA TUZLA NA STUDIJSKI PROGRAM „FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO“ U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

 

I

Visokoškolska ustanova FINRA Tuzla vršiti upis redovnih, vanrednih i DL studenata na I, II, III i IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija, sa 240 ECTS bodova, na licencirani studijski program „Finansije i računovodstvo“ u akademskoj 2023/2024. godini.

 

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla će se odobriti studentima koji imaju status redovnog, vanrednog ili DL studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast ''Finansije i računovodstvo''.

 

III

Prijave za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla počinju 21.08.2023. i trajat će do popune ograničenog broja slobodnih mjesta.

 

IV

Uz prijavu za upis na odgovarajuću godinu studija na FINRA Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

 

V

Prijava za prelazak na visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

 

 

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390, te e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, ili na www.finra.edu.ba.

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove FINRA Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA FINRA TUZLA NA STUDIJSKI PROGRAM „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

I

Visokoškolska ustanova FINRA Tuzla vršiti upis redovnih, vanrednih i DLstudenata na I, II, III i IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg studija (240 ECTS bodova) i dodiplomskog trogodišnjeg studija (180 ECTS bodova), studijskog programa „Računarstvo i informatika“, u akademskoj 2023/2024.

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na akreditovanu visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla, će se odobriti studentima koji imaju status redovnog, vanrednog ili DL studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast kojoj pripada studijski program „Računarstvo i informatika“.

III

Prijave za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla počinju 21.08.2023. i trajat će do popune ograničenog broja slobodnih mjesta.

IV

Uz prijavu za upis FINRA Tuzla prilaže se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumentacija:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na visokoškolsku ustanovu FINRA Tuzla može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINra ili putem telefona +38735/310-390, te e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, ili na www.finra.edu.ba.

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, objavljuje:

 

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA ČETVRTU GODINU STUDIJA STUDIJSKOG PROGRAMA „FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO“ U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

 

I

Visokoškolska ustanova FINRA Tuzla vrši upis studenata na ČETVRTU godinu dodiplomskog studija, na licencirani studijski program „Finansije i računovodstvo“, sa 240 ECTS bodova, u akademskoj 2023/2024. godini.

 

II

Pravo upisa na ČETVRTU godinu akademskog studija i nastavak obrazovanja na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblasti kao i visokoškolska ustanova FINRA Tuzla, u trajanju od TRI godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

 

III

Prijave za upis studenata na ČETVRTU godinu studija na FINRA počinju 21.08.2023. i trajat će do popune ograničenog broja slobodnih mjesta.

 

 

IV

Uz prijavu za upis na ČETVRTU godinu studija i nastavak obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla prilaže se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumentacija:

· Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS bodova),

· Uvjerenje o položenim ispitima,

· Dodatak diplomi i

· Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

 

V

Prijava za nastavak obrazovanja na FINRA može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

 

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINRA ili putem telefona +38735/310-390, te putem e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, kao i putem web stranice www.finra.edu.ba.

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove FINRATuzla, objavljuje:

 

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA ČETVRTU GODINU STUDIJA STUDIJSKOG PROGRAMA „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

 

I

Visokoškolska ustanova FINRA Tuzla vrši upis studenata na ČETVRTU godinu dodiplomskog studija, na licencirani studijski program „Računarstvo i informatika“ smjer „Softversko inženjerstvo“,sa 240 ECTS bodova, u akademskoj 2023/2024. godini.

 

II

Pravo upisa na ČETVRTU godinu akademskog studija i nastavak obrazovanja na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblasti kao i visokoškolska ustanova FINRA Tuzla, u trajanju od TRI godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

 

III

Prijave za upis studenata na ČETVRTU godinu studija na FINRA počinju 21.08.2023. i trajat će do popune ograničenog broja slobodnih mjesta.

 

 

IV

Uz prijavu za upis na ČETVRTU godinu studija i nastavak obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi FINRA Tuzla prilaže se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumentacija:

· Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS bodova),

· Uvjerenje o položenim ispitima,

· Dodatak diplomi i

· Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

 

V

Prijava za nastavak obrazovanja na FINRA može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

 

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINRA ili putem telefona +38735/310-390, te putem e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, kao i putem web stranice www.finra.edu.ba.

Odluka o usvajanju Elaborata
o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINra

Studijski programi

Finansije i računovodstvo

Finansije, bankarstvo i osiguranje

Računovodstvo, revizija i porezi

IT u finansijama i računovodstvu

Saznaj više

Računarstvo i informatika

Softversko inženjerstvo

Web dizajn

Saznaj više

Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički vodič

Gastronomija

 

Saznaj više

Savremeni menadžment i digitalno poslovanje

Menadžment digitalnog poslovanja

Poduzetnički menadžment

Saznaj više

Ekološka poljoprivreda

Ekološka poljoprivreda

Agrobiznis

Saznaj više

Jedinstveni studijski programi u Bosni i Hercegovini.

Zašto studirati na FINra?

Vaša pitanja, naši odgovori

Napravite prvi korak ka uspješnoj karijeri! Izaberite obrazovanje, izaberite uspjeh, izaberite FINra!

?

Visokoškolska ustanova FINra u akademskoj 2023/2024. realizuje pet studijskih programa: “Finansije i računovodstvo”, “Računarstvo i informatika”, “Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, “Ekološka poljoprivreda” i “Savremeni menadžment i digitalno poslovanje”.

Zahtjev za upis, diploma o završenoj srednjoj školi (original), Svjedočanstvo za sve razrede srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu, Ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, Dvije iste fotografije dimenzija 4×6, uplatnica. Više informacija o upisnoj proceduri na linku.

Na testiranje za stipendije prijavljuju se učenici završnih razreda srednjih škola. Test za stipendiju predstavlja jedan od kriterija za dobijanje stipendije. Drugi
kriterij za utvrđivanje iznosa stipendije je prosjek ocjena u srednjoj školi. Postoji
i mogućnost intervjua za povećanje procenta stipendije. Potrebno je da izvršite prijavu za testiranje na linku

Diplome FINra su priznate kako u BiH tako i u zemljama EU. Tome svjedoče nedavne verifikacije diplome u Njemačkoj i Hrvatskoj. Pogledajte nostrifikaciju diplome OVDJE

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra studijski programi su prilagođeni i vanrednim studentima. Nastava se odvija van radnog vremena i vikendom. Za studente koji su dislocirani obezbijeđeno je praćenje nastave putem naše platforme E-nastava, na kojoj se pohranjuju snimljena predavanja i vježbe.

Kontaktirajte
nas

Ostavite Vaše lične podatke i osoblje FINra će Vas kontaktirati.