Na osnovu Odluke Senata visokoškolske ustanove Univerziteta FINRA Tuzla broj: 03-101-6/24 od 27.06.2024. godine, Univerzitet FINRA Tuzla raspisuje:

INTERNI KONKURS

za izbor u naučno-nastavna zvanja

Raspisuje se interni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje “vanredni profesor“ za užu naučnu oblast

  • „Računovodstvo i revizija”

Posebni uslovi za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja utvrđeni su članom 80. Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) (“Službene novine TK”, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) koji glasi:

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna zvanje vanrednog profesora na visokoškolskoj ustanovi su:

  • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta,
  • namanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama,
  •  objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta te
  • mentorstvo kandidata za stepen drugog ciklusa;

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

– biografiju (ličnu, koja sadrži i podatke o prethodno završenom/im ciklusom/ima studija/stečenom zvanju, sa podacima gdje i kada su stečeni, kratak opis kretanja u službi, sa nazivom poslova koje je obavljao, pohvale, nagrade i druga priznanja),

– dokaze o ispunjavanju svakog od utvrđenih posebnih uslova, propisanih za izbor u određeno akademsko zvanje.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu:

Univerzitet FINRA Tuzla, ul. Mitra Trifunovića Uče br 9. , 75000 Tuzla, sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja“

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Univerziteta FINRA Tuzla i službenoj stranici FINRA www.finra.edu.ba.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.