U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINRA TUZLA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Na osnovu člana 98. i 101. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje, 5/22, 11/22 i 16/22), Odluke Vlade TK broj: 02/1-34-12995-2/23 od 20.06.2023., o davanju prethodne saglasnosti na utvrđeni broj i planiranu strukturu studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2023/24. godini, Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2023/2024. godini Senata visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla broj: 02-345-3/23 od 06.04.2023. godine, Senat akreditovane visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla,  raspisuje:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI FINRA TUZLA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI 


Akreditovana visokoškolska ustanova FINRA Tuzla u akademskoj 2023/2024. godini vrši upis redovnih, vanrednih i DL studenata na I godinu kako slijedi: 

1. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Finansije i računovodstvo“ sa usmjerenjima: „Računovodstvo, porezi i revizija“, “Finansije, bankarstvo i osiguranje“ i „Informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu“; 

2. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova i trogodišnjeg akademskog studija – 6 semestara – 180 ECTS bodova na licencirani studijski program „Računarstvo i informatika“ sa usmjerenjem „Programsko/softversko inženjerstvo“ ; 

3. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“ sa usmjerenjima „Poduzetnički menadžment“ i „Menadžment digitalnog poslovanja“; 

4. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova na licencirani studijski program „Ekološka poljoprivreda“ sa usmjerenjem „Ekološka poljoprivreda“; 

5. Dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija – 8 semestara – 240 ECTS bodova sa usmjerenjem „Ugostiteljstvo i turizam“, i trogodišnjeg akademskog studija – 6 semestara – 180 ECTS bodova sa usmjerenjima „Turistički vodič“ i „Gastronomija/Kulinarstvo“, na licencirani studijski program „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija“. 

Član 2. 

Broj i struktura studenata za upis u prvu godinu dodiplomskog akademskog studija na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla za akademsku 2023/2024. godinu je sljedeći: 

Studijski programiRedovni studentiVanredni studentiDistance Learning (DL)Ukupno
Finansije i računovodstvo20251055
Računarstvo i informatika1525535
Savremeni menadžment i digitalno poslovanje105520
Ekološka poljoprivreda105520
Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija105520
UKUPNO   150

Član 3. 

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. 

Član 4. 

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici visokoškolske ustanove FINra Tuzla do 30.09.2023. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobrava se dodatni rok odlukom Senata. 

Član 5. 

Za upis na visokoškolsku ustanovu Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks. Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša. 

Član 6. 

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, zajedno sa dokazom o uplaćenoj upisnini i prvoj rati školarine, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9. Za više informacije kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla lično ili putem telefona: +38735/310-390, te putem e-maila: studentskasluzba@finra.ba, info@finra.ba i finra.studentskasluzba@gmail.com.