Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022),, člana 110. Statuta Univerziteta FINRA Tuzla  i Odluke Senata broj: 03-101-4/24 od 27.06.2024. godine, visokoškolska ustanova Univerzitet FINRA Tuzla (u daljem tekstu: Univerzitet FINRA Tuzla) raspisuje:

KONKURS

za izbor akademskog osoblja u sva naučno-nastavna i saradnička zvanja

Ekonomski fakultet

 • Uža naučna oblast “Finansije”
 • Uža naučna oblast ”Računovodstvo i revizija”
 • Uža naučna oblast “Ekonomska teorija i menadžment ”
 • Uža naučna oblast “ Marketing “
 • Uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija i informatika”
 • Uža naučna oblast “ Poslovno pravo”
 • Nastavni predmet “Engleski jezik”

Fakutet tehničkih nauka

 • Uža naučna oblast “Softversko inženjerstvo/Programiranje”
 • Uža naučna oblast “Računarski hardver i sistemi”
 • Uža naučna oblast “Računarstvo i informatika”

Biotehnički fakultet

 • Uža naučna oblast “Ratarstvo”
 • Uža naučna oblast “Nauka o zemljištu”
 • Uža naučna oblast “Hortikultura”
 • Uža naučna oblast “Voćarstvo”
 • Uža naučna oblast “Agronomija”
 • Uža naučna oblast “Stočarstvo”
 • Uža naučna oblast “Oplemenjivanje i zaštita biljaka”
 • Uža naučna oblast “Mljekarstvo”
 • Uža naučna oblast “Anatomija i fiziologija žvotinja”
 • Uža naučna oblast “Bilogija ćelije, Mikrobiologija”
 • Uža naučna oblast “Meteorologija i nauke o atmosferi”

Fakultet turizma,ugostiteljstva i gastronomije

 • Uža naučna oblast “Nutricionizam/ Ugostiteljstvo  i gastronomija”
 • Uža naučna oblast ”Turizam”
 • Uža naučna oblast “Trgovina, turizam i hotelijerstvo”

Uslovi za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna i saradnička zvanja utvrđeni su članom 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 21/2021 – prečišćen tekst).

Uz prijavu na Konkurs za izbor nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja (docent, vanredni profesor, redovni profesor) kandidati su dužni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju svakog od uslova za izbor u zvanje koji su utvrđeni Zakonom, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Kao dokaz o ispunjavanju uslova o pokazanoj nastavničkoj sposobnosti kandidati prilažu Odluku o izboru u akademsko zvanje.

Uz prijavu na Konkurs za izbor u saradnička zvanja (asistent, viši asistent, lektor), kandidati su dužni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u skladu sa Zakonom, u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

1) za saradničko zvanje asistenta:

– diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu i

– uvjerenje fakulteta o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u toku studija;

2) za saradničko zvanje višeg asistenta:

– diplomu o završenom odgovarajućem postdiplomskom/drugom ciklusu studija;

3) za saradničko zvanje lektor:

– diplomu o završenom odgovarajućem postdiplomskom/drugom ciklusu studija.

Kandidati koji su diplomu o završenom fakultetu/diplomu o stečenom zvanju magistra, odnosno doktora nauka stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se na e-mail adresu: info@finra.edu.ba ili  putem pošte na adresu: Mitra Trifunovića Uče br.9 ili neposredno u studentsku službu FINRA,  zajedno sa izjavom o namjeri za angažman: radni odnos ili honorarni angažman.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.