Na osnovu člana 82. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022), člana 123. Statuta visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla i Odluke Senata broj: 02-790-5/23 od 21.09.2023. godine, visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla (u daljem tekstu: visokoškolska ustanova FINra) raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor u nastavna zvanja

Visokoškolska ustanova FINra raspisuje konkurs za izbor u sva nastavna zvanja za studijske programe:

1.Finansije i računovodstvo (uže naučne oblasti: „Finansije i računovodstvo“, „Ekonomska teorija i menadžment“, „Kvantitativna ekonomija i informatika);

2.Računarstvo i informatika (uže naučne oblasti: „Programiranje“, „Računarstvo i informatika“)

3.Savremeni menadžment i digitalno poslovanje (uže naučne oblasti: “Finansije i računovodstvo”, ”Ekonomska teorija ”, “ Menadžment i poduzetništvo “, “Kvantitativna ekonomija i informatika”)

4.Ekološka poljoprivreda (uže naučne oblasti: “Agronomija”, “Ratarstvo”,  “Stočarstvo”, “Nauka o zemljištu”,  “Hortikultura”,  “Voćarstvo”, “Anatomija i fiziologija životinja”,  “Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane”, “Meteorologija i nauke o atmosferi”,  “Biologija ćelije, Mikrobiologija”, “Genetika i nasljeđivanje, Reproduktivna biologija”,  “Fiziologija biljaka, botanika”)

5.Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija (uže naučne oblasti: “Turizam”, ”Ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Nutricionizam” ).

Konkurs za studijske programe raspisuje se za akademsku 2023/2024. godinu. Uslovi za izbor u nastavna zvanja na Visokoj školi utvrđeni su članom 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:  br. 21/2021 – prečišćen tekst, 22/2021 – autentično tumačenje, 5/2022 i 11/2022), koji glasi:

„Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi su:

a) profesor visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

b) predavač visoke škole: završen stepen drugog ciklusa i pokazana nastavna sposobnost;

c) asistent: završen stepen prvog ciklusa i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

d) stručnjaci iz prakse.

Na visokoj školi nastavu mogu izvoditi i lica koja imaju zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta birana na univerzitetima.“

Prijave na konkurs sa CV i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati su dužni dostaviti na e-mail adresu: studentskasluzba@finra.edu.ba ili info@finra.edu.ba, zajedno sa izjavom o namjeri da budu angažovani na visokoškolskoj ustanovi FINra – u izjavi naznačiti dostupnost za oblik angažmana: radni odnos ili honorarni angažman.

Kandidati koji su diplomu stekli u inostranstvu, prilažu i rješenje nadležnog organa o priznavanju inostrane kvalifikacije. Kandidati koji imaju izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na univerzitetu trebaju dostaviti odluku o izboru, te nisu dužni dostavljati dokaze u smislu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona.

Originalnu dokumentaciju (ili ovjerene fotokopije dokumenata) kandidati su u obavezi dostaviti prije zaključivanja ugovora o eventualnom angažovanju.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objave u dnevnom listu i web stranici visokoškolske ustanove FINra.

Nepotpune  i neblagovremene prijave neće se razmatrati.