Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 160. i 161. stav 6. Statuta, Senat visokoškolske ustanove FINRATuzla, objavljuje: 

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA ČETVRTU GODINU STUDIJA STUDIJSKOG PROGRAMA „RAČUNARSTVO I INFORMATIKA“ U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI 

· Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS bodova), 

· Uvjerenje o položenim ispitima, 

· Dodatak diplomi i 

· Nastavni plan i program sa silabusima predmeta. 

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINRA ili putem telefona +38735/310-390, te putem e-maila: finra.studentskasluzba@gmail.com, info@finra.ba, studentskasluzba@finra.ba, kao i putem web stranice www.finra.edu.ba.