Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 88. i 89. Statuta, Senat visokoškolske ustanove Univerziteta FINRA Tuzla na osnovu Odluke broj: 03-88-3/24 od 14.06.2024. godine, objavljuje:

O G L A S

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI UNIVERZITET FINRA TUZLA NA IV GODINU U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI 

I

Univerzitet FINRA Tuzla će u akademskoj 2024/2025. godini vršiti upis studenata na IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija (240 ECTS bodova) na studijski program Finansije i računovodstvo na Ekonomskom fakultetu i na studijski program Računarstvo i informatika na Fakultetu tehničkih nauka.

II

Pravo upisa na IV godinu akademskog studija i nastavak obrazovanja na Univerzitetu FINRA Tuzla imaju osobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi, koja je matična za istu naučnu oblasti kao i Univerziteta FINRA Tuzla, u trajanju od tri godine i ostvarila 180 ECTS bodova.

III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za upis studenata na IV godinu studija na Univerzitetu FINRA Tuzla će se primati do 30.09.2024. godine.

IV

Uz prijavu za upis na IV godinu studija i nastavak obrazovanja na Univerzitetu FINRA Tuzla prilaže se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumentacija:

  • Diploma o završenom studiju (diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi sa ostvarenih 180 ECTS kredita),
  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Dodatak diplomi i
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za nastavak obrazovanja na IV godini može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Univerziteta FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINRA ili putem telefona +38735/310-390, te putem e-maila: info@finra.edu.ba, studentskasluzba@finra.edu.ba.