Odluke

Odluke

Odluke

 1. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za akademsku 2016-17. godinu
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 3. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2016-17. godinu
 4. Odluka o konsitutisanju Senata
 5. Odluka o usvajanju Statuta
 6. Odluka o usvajanju Strategije razvoja
 7. Odluka o usvajanju Međunarodne strategije razvoja
 8. Odluka o usvajanju Politike osiguranja kvaliteta
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o sistemu za osiguranje kvaliteta
 10. Odluka o imenovanju Tima za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 11. Odluka o formiranju Komisije za osiguranje kvaliteta
 12. Odluka o izmjeni i dopuni Plana realizacije za akademsku 2016-17. godinu
 13. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 14. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 15. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave
 16. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Plana realizacije za akademsku 2017-18. godinu
 17. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja
 18. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za 2018-19. godinu
 19. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 20. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna silabusa predmeta
 21. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strategije razvoja
 22. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 23. Zaključak o podnošenju prijedloga za osnivanje oragnizacione jedinice
 24. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2018-19. godinu
 25. Odluka o utvrđivanju datum apočetka nastave za akademsku 2019-20. godinu
 26. Odluka o usvajanju Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 27. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2019-20. godinu
 28. Odluka o usklađivanju silabusa NPiP predmeta studijskog programa Finansije i računovodstvo
 29. Odluka o usvajaju prijedloga Komisije za osiguranje kvaliteta o uspostavljanju međunarodne saradnje u akademskoj 2019-20. godini
 30. Odluka o održavanju konsultacija za akademsku 2019-20. godinu
 31. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za akademsku 2019-20. godinu
 32. Odluka o usvajanju prijedloga za provođenje procedure za izradu novog studijskog programa i novog studijskog smjera
 33. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u ljetnom semestru akademske 2019-20. godine
 34. Odluka o usvajanju Pravilnika za usvajanje novih studijskih programa, izmjenu nastavnog plana i programa i silabusa
 35. Odluka o usvajanju Pravilnika o uslovima u postupku izbora nastavnika i saradnika
 36. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana realizacije za ljetni semestar akademske 2019-20. godine
 37. Odluka o usvajanju Pravilnika o završnom radu
 38. Odluka o usvajanju Pravilnika o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplomi
 39. Odluka o usvajanju uputstva za izradu završnog rada
 40. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta i međunarodnu saradnju
 41. Odluka o verifikaciji članova Komisije za osiguranje kvaliteta
 42. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvođenja novog studijskog programa Računarstvo i informatika
 43. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti izvoođenja novog studijskog usmjerenja
 44. Odluka o usvajanju izvještaja za održavanje online nastave i mjerama za unaprijeđenje nastavnog procesa
 45. Odluka o održavanju konsultacija za ljetni semestar u akademskoj 2019-20. godini
 46. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za osiguranje kvaliteta
 47. Odluka o usvajanju Samoevaluacijskog izvještaja za period 2016-2020.
 48. Odluka o usvajanju Plana realizacije nastave za studijski program Računarstvo i informatika za akademsku 2020-21. godinu
 49. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora
 50. Odluka o usvajanju Plana realizacije za studijski program Finansije i računovodstvo za akademsku 2020-21.
 51. Odluka o usvajanju Akademskog kalendara za akademsku 2020-21. godinu
 52. Odluka o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa u okviru postojećeg studijskoG programa „Finansije i računovodstvo“
 53. Odluka o utvrđivanju datuma početka nastave u akademskoj 2020-21. godini
 54. Odluka o usvajanju Smjernica za izradu Strategije razvoja FINra za period 2021-2025. godine
 55. Odluka o potvrđivanju mandata i usvajanju novih članova Senata Visoke škole FINra

mainmpo