Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje, 5/22, 11/22 i 16/22), član 39. stav 1), tačka dd) Statuta Univerziteta FINRA Tuzla, Odluke Upravnog odbora o visini iznosa školarine za prvi, drugi i treći ciklus studija broj: 04-83-4/24 od 07.06.2024., Odluke Vlade TK broj: 02/1-34-12851- 2/24 od 12.06.2024 o davanju prethodne saglasnosti na utvrđeni broj i planiranu strukturu studenata za upis na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2024/25. godini, Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2024/2025. godini Senata Univerziteta FINRA Tuzla broj: 03-88-2/24 od 14.06.2024.godine, Senat Univerziteta FINRA Tuzla, raspisuje:

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA
NA I, II i III CIKLUS STUDIJA NA UNIVERZITET FINRA TUZLA
U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI

Član 1.


Univerzitet FINRA Tuzla u akademskoj 2024/2025. godini na I, II i III ciklus akademskog studija vrši upis redovnih, vanrednih i DL studenata kako slijedi:

  DODIPLOMSKI STUDIJ – I ciklus
  Fakultet  Studijski programRedovni studentiVanredni studentiDL (distance learning)  Ukupno
    EKONOMSKI FAKULTETFinansije i računovodstvo2525  1060
Savremeni menadžment i digitalno poslovanje  20  15  5  40
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKARačunarstvo i informatika  20  15  5  40
FAKULTET TURIZMA, UGOSTITELJSTVA I GASTRONOMIJETurizam, ugostiteljstvo i gastronomija  10  5  5  20
BIOTEHNIČKI FAKULTETEkološka poljoprivreda105  520
  UKUPNO8565  30180
  MAGISTARSKI STUDIJ- II ciklus
  FakultetStudijski programRedovni studentiDL (distance learning)Ukupno
    EKONOMSKI FAKULTETNapredni finansijski menadžment i kontroling  10  10  20
Forenzičko računovodstvo i revizija  10  10  20
  UKUPNO  40
  DOKTORSKI STUDIJ- III ciklus
  FakultetStudijski programUkupno
      EKONOMSKI FAKULTETEkonomija i digitalno poslovanje9
Modul – Računovodstvo i revizija3
Modul – Finansije i kontroling3
Modul – Menadžment i digitalno poslovanje3
  SVEUKUPNO229

Član 2.

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva, koji su na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje,odgovarajući dodiplomski studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine sa ostvarenih 240 ECTS bodova, odnosno kandidati koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine, sa ostvarenih 180 ECTS bodova za upis na dvogodišnji master studij i kandidati koji su završili master studij sa ukupno 300 ECTS bodova za upis na doktorski studij.

Član 3.

Prijave na konkurs za upis studenata će se vršiti od dana objave konkursa u dnevnom listu i na službenoj stranici Univerziteta FINRA Tuzla do 30.09.2024. godine.

Član 4.

Za upis na prvu godinu I ciklusa studija visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednje škole, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks. Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i odluku (rješenje) o nostrifikaciji diplome o završenom srednjem obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 5.

Za upis na II ciklus studija visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): diploma o završenom odgovarajućem dodiplomskom studiju ili uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diplomu, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara, uvjerenje visokoškolske ustanove o dužini trajanja dodiplomskog studija, odnosno dodatak diplomi (za lica koja su završila prvi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja), uvjerenje o uspjehu na dodiplomskom studiju (za lica koja su završila studij po ranijem sistemu studiranja), izvod i matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks. Kandidati koji su prvi ciklus studija završili van BiH prilažu Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Kandidati koji su prvi ciklus studija završili van BiH prilažu Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 6.

Za upis na III ciklus studija visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA Tuzla se prilažu (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): original ili kopiju diplome o prethodno završenom odgovarajućem drugom ciklusu studija, ili uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diplomu, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara; uvjerenje visokoškolske ustanove o dužini trajanja studija iz prethodne alineje, kao i dodatak diplomi za lica koja su završila drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja, uvjerenje o uspjehu na postdiplomskom studiju (za lica koja su završila studij po ranijem sistemu studiranja), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), prijava mjesta boravka (CIPS) i dvije fotografije formata 40x60mm za indeks.

Kandidati koji su diplomu prvog i drugog ciklusa studija stekli van BiH prilažu Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. Kandidati koji su strani državljani prilažu i ovjerenu kopiju pasoša.

Član 7.

Prijavu za upis na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, zajedno sa dokazom o uplaćenoj upisnini i prvoj rati školarine, kandidati su dužni podnijeti lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Univerziteta FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9. Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Univerziteta FINRA Tuzla lično ili putem telefona: +38735/310-390, te putem e-maila: studentskasluzba@finra.edu.ba, i info@finra.edu.ba.