Dana 9. juna 2023. godine, na Visokoškolskoj ustanovi FINra Tuzla, održana je javna odbrana završnih radova kandidata Dženana Kadrića, Mustafe Sarajlića Maide Alić i Emine Mahmutović.  

Kandidat Dženan Kadrićiz Sarajeva, odbranio je rad na temu ”Upravljanje novčanim tokovima sa posebnim akcentom na izvještaje o novčanim tokovima“. U teorijskom dijelu rada obradio je pojam i značaj upravljanja novčanim tokovima. U aplikativnom dijelu rada je predstavio metode planiranja novčanih tokova, te kroz praktičan primjer ukazao na značaj analize izvještaja o novčanim tokovima i standardizacije analitičkih postupaka za dobivanje korisnih informacija u cilju efikasnog planiranja novčanih tokova preduzeća. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidata, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik 

2. Dr. sc. Edin Glogić, docent – mentor 

3. Mr. sc. Adem Azapagić – član 

Ovaj izvanredan uspjeh Dženana Kadrića dodatno je ojačan njegovim preduzetničkim duhom i angažmanom u vlastitoj firmi R.K. – KONTO d.o.o. Sarajevo koja pruža visokokvalitetne računovodstvene i knjigovodstvene usluge. Zahvaljujući svojim vještinama stečenim tokom studiranja na FINra, Dženan je uspješno primijenio teorijsko znanje i praktične vještine u vođenju svoje firme. 

Dženanov uspjeh kao preduzetnika u oblasti računovodstva i knjigovodstva dodatno naglašava vrijednost studiranja na FINra i njegovu sposobnost da primijeni stečeno znanje u praksi. Kombinacija akademskog obrazovanja i preduzetničkog duha čine ga inspirativnim primjerom mladih stručnjaka koji ostvaruju uspjeh zahvaljujući svom obrazovanju na FINra. 

Kandidat Mustafa Sarajlić  iz Gračanice, odbranio je rad na temu ”Proces strateškog menadžmenta sa posebnim osvrtom na oblikovanje strateškog usmjerenja ”. U radu su elaborirani glavni indikatori smjera u kojem se kreće određeno preduzeće: vizija, misija i strateški ciljevi. Aplikativni dio rada daje prikaz strateškog usmjerenja kompanije Toyota. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – predsjednik 

2. Dr. sc. Edin Glogić, docent – mentor 

3. Mr. sc. Adem Azapagić – član 

Kandidatkinja Emina Mahmutović  iz Živinica, odbranila  je rad na temu ”Operativni aspekti upravljanja novčanim tokovima u funkciji efikasnijeg upravljanja likvidnošću tekuće imovine preduzeća“. U teorijskom dijelu je predstavljeno operativno upravljanje novčanim tokovima, izvori finansiranja, dat je pregled planiranja novčanih tokova i analiza likvidnosti preduzeća. U aplikativnom dijelu je obrađena analiza likvidnosti preduzeća „SMM“. 

Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada za kandidatkinju, bila je u sljedećem sastavu: 

1. Dr. sc. Edin Glogić, docent – predsjednik 

2. Dr. sc. Ismet Kalić, vanredni profesor – mentor 

3. Mr. sc. Adem Azapagić – član 

Direktor Visokoškolske ustanove FINra prof. dr. sc. Ismet Kalić, izrazio je svoje oduševljenje završnim radovima studenata, ističući da su njihovi akademski doprinosi na visokom nivou. Posebno je pohvalio vrijednost i odgovornost studenata koji su predstavili svoje radove, prepoznajući visokoškolsku ustanovu FINra kao instituciju koja pruža kvalitetna znanja i vještine, te pruža potporu u daljem razvoju karijere. 

Direktor je poželio studentima sreću i uspjeh u budućem radu i karijeri, naglašavajući da su vrata FINra uvijek otvorena za daljnju saradnju i zajedničke projekte. Izrazi hvale od strane studenata koji su danas diplomirali svjedoče o njihovom zadovoljstvu i privilegiji što su imali priliku studirati na visokoškolskoj ustanovi FINra.