Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22), člana 88. i 89. Statuta, Senat visokoškolske ustanove Univerziteta FINRA Tuzla na osnovu Odluke broj: 03-88-4/24 od 14.06.2024. godine, objavljuje:

O G L A S

ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA PRELAZAK NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU UNIVERZITET FINRA TUZLA U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI 

I

Univerzitet FINRA Tuzla će u akademskoj 2024/2025. godini vršiti upis redovnih i vanrednih studenata na I,  II, III i IV godinu dodiplomskog četverogodišnjeg akademskog studija (240 ECTS bodova) kako slijedi:

  FakultetStudijski programPrelazak
    EKONOMSKI FAKULTETFinansije i računovodstvona I, II, III i IV godinu studija
Savremeni menadžment i digitalno poslovanjena I i II godinu studija
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKARačunarstvo i informatikana I, II, III i IV godinu studija
FAKULTET TURIZMA, UGOSTITELJSTVA I GASTRONOMIJETurizam, ugostiteljstvo i gastronomijana I i II godinu studija
BIOTEHNIČKI FAKULTETEkološka poljoprivredana I i II godinu studija

II

Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitet FINRA Tuzla odobriti će se studentima koji imaju status redovnog ili vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelaze, kao i studentima koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi položili određeni broj ispita, a koja je matična za istu naučnu oblast.

 III

Prijave na poziv za dostavljanje dokumentacije za prelazak sa druge visokoškolske ustanove na Univerzitet FINRA Tuzla će se primati do 30.09.2024. godine.

IV

Uz prijavu za upis na višu godinu studija na Univerzitet FINRA Tuzla prilažu se (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) sljedeća dokumenta:

  • Uvjerenje o položenim ispitima,
  • Nastavni plan i program sa silabusima predmeta.

V

Prijava za prelazak na Univerzitet FINRA Tuzla može se podnijeti putem online obrasca na www.finra.edu.ba, a odgovarajuću dokumentaciju kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte Studentskoj službi Univerziteta FINRA Tuzla u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 9.

Za više informacija kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi FINRA ili putem telefona +38735/310-390, te  e-maila: info@finra.edu.ba, studentskasluzba@finra.edu.ba.